หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน (การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
การประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร1) ในรอบเดือนธันวาคม 2564

เมื่อ 13/01/2022 เวลา 16:21:51 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 11/01/2022 เวลา 13:21:33 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อ 16/12/2021 เวลา 09:38:49 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร1) ในรอบเดือนตุลาคม 2564

เมื่อ 05/11/2021 เวลา 14:23:07 น.

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 14/10/2021 เวลา 16:06:46 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2564 (แบบ สขร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

เมื่อ 14/10/2021 เวลา 14:39:06 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 08/10/2021 เวลา 09:25:14 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 16:15:50 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 10:18:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่๑ (วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 09:53:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานวิชาการสาธารณสุข

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 16:21:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง (นางสาวอชิรญา แซ่ย้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 14:14:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 14:11:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง (นางนฤมล กาบคำ) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 13:45:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 13:34:55 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร(กองการศึกษา)ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 13:26:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า อาคารสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 10:34:04 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเอกสารด้านสวัสดิการสังคม

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 10:07:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและงานวิชาการสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 09:59:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน)

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 09:43:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 09:40:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/09/2021 เวลา 09:25:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานงานผลิตและพิมพ์เอกสารจัดเก็บเอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน

เมื่อ 29/09/2021 เวลา 10:23:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่แม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อ 29/09/2021 เวลา 10:11:19 น.

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 29/09/2021 เวลา 09:57:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 29/09/2021 เวลา 09:34:44 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:21:19 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 14:18:38 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 13:42:32 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 13:38:29 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองการศึกษา)

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 13:31:47 น.

ประกาศราคากลางเจ้างเหมาบริการ การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน)

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 09:46:31 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 16:15:47 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า อาคารสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:36:14 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่ิอปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:31:21 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:27:41 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:20:15 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่แม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:15:08 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการงานเอกสารด้านงานสวัสดิการสังคม

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:08:37 น.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและงานวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:04:55 น.

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 09:48:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน

เมื่อ 20/09/2021 เวลา 10:11:47 น.

ประกาศผู้ชนะสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/09/2021 เวลา 17:46:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 16/09/2021 เวลา 11:00:02 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือดตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 16/09/2021 เวลา 10:54:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ทำเนียบผู้บริหาร (ตู้โชว์)

เมื่อ 14/09/2021 เวลา 16:12:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร

เมื่อ 14/09/2021 เวลา 16:10:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

เมื่อ 14/09/2021 เวลา 11:08:01 น.

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 13/09/2021 เวลา 11:25:08 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 09/09/2021 เวลา 09:22:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด

เมื่อ 08/09/2021 เวลา 15:41:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 08/09/2021 เวลา 10:45:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 08/09/2021 เวลา 10:44:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อ 06/09/2021 เวลา 15:40:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด

เมื่อ 06/09/2021 เวลา 15:39:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อ 01/09/2021 เวลา 15:42:08 น.

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 09:50:43 น.

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 09:50:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เมื่อ 27/08/2021 เวลา 11:21:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เมื่อ 27/08/2021 เวลา 11:13:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับสแตนเลส

เมื่อ 27/08/2021 เวลา 10:51:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/08/2021 เวลา 10:43:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ brother MFC-L๓๗๓๕ CDW หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๒-๐๐๓๒

เมื่อ 27/08/2021 เวลา 09:30:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ

เมื่อ 26/08/2021 เวลา 15:44:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเข้าป่าช้าบ้านไร่ หมู่ที่ ๗

เมื่อ 25/08/2021 เวลา 15:36:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชำรุด จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก หมู่ ๖ ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/08/2021 เวลา 15:06:15 น.

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เมื่อ 25/08/2021 เวลา 11:05:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 10:18:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคา หมู่ที่ ๓

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 10:09:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 09:48:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 09:47:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลังโรงพัก บ้านปงของ หมู่ที่ 5

เมื่อ 23/08/2021 เวลา 14:03:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบุญเรือง บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ ๑๐

เมื่อ 23/08/2021 เวลา 10:03:04 น.

ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบุญเรือง บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 23/08/2021 เวลา 09:42:52 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลังโรงพัก บ้างปงของ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 23/08/2021 เวลา 09:41:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 13:53:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเต่า บ้านป่าคา หมู่ที่ ๙

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 10:43:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายมิยาซาวา บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ ๘

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 10:40:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ ๔

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 10:15:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายมิยาซาวา บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 10:14:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเต่า บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 10:13:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 09:46:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/08/2021 เวลา 09:45:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง

เมื่อ 18/08/2021 เวลา 15:46:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา

เมื่อ 18/08/2021 เวลา 15:43:04 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อ 18/08/2021 เวลา 15:11:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 15:44:50 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 เทศบาลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 13:58:49 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่าคา – บ้านไร่ บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 09:44:35 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 09:43:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 15:07:24 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเต่า บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:28:21 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:20:18 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบุญเรือง บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:11:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:08:37 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเต่า บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 10:05:20 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบุญเรืองบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 09:59:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลังโรงพัก บ้านปงของ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/08/2021 เวลา 09:57:22 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายร่องหินมะธาร บ้านไร่ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/08/2021 เวลา 15:04:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายมิยาซาวา บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/08/2021 เวลา 15:03:13 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอย ปตท. บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/08/2021 เวลา 15:02:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายมิยาซาวา บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/08/2021 เวลา 10:39:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ 09/08/2021 เวลา 15:13:36 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อ 09/08/2021 เวลา 11:16:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 16:44:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 16:44:06 น.

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคา หมู่ที่ 3

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 16:43:40 น.

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 16:42:45 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 16:37:40 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรชำรุด จากเหตุอุทกภัย หมู่ ๔ และหมู่ ๑๐ ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 15:09:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 27/07/2021 เวลา 16:08:57 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 27/07/2021 เวลา 16:01:37 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานก่อสร้าง)

เมื่อ 23/07/2021 เวลา 13:42:44 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 22/07/2021 เวลา 16:00:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายโล๊ะป่าขวาก บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙

เมื่อ 22/07/2021 เวลา 14:40:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายชื่อสำนักงานเพื่อใช้เป็นป้ายชื่อสถานที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 21/07/2021 เวลา 15:10:53 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย 64-มิ.ย 64)

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 15:26:29 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 11:38:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และน้ำดื่ม โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา

เมื่อ 09/07/2021 เวลา 14:45:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา

เมื่อ 09/07/2021 เวลา 14:15:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนังของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 07/07/2021 เวลา 09:38:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อ 02/07/2021 เวลา 15:17:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

เมื่อ 01/07/2021 เวลา 15:14:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒(๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง

เมื่อ 01/07/2021 เวลา 14:19:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อ 30/06/2021 เวลา 14:50:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อนำน้ำจากฟ้วยช้างนอนมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ ๑ ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/06/2021 เวลา 14:42:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร

เมื่อ 29/06/2021 เวลา 14:12:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายางของกองคลัง

เมื่อ 28/06/2021 เวลา 14:46:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อ 28/06/2021 เวลา 14:17:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ตามครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

เมื่อ 25/06/2021 เวลา 15:18:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรัับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง

เมื่อ 25/06/2021 เวลา 14:51:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า)

เมื่อ 25/06/2021 เวลา 14:13:52 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทมีการ์ด (ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลููกน้ำยุงลาย) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุุมไข้เลือดออก

เมื่อ 24/06/2021 เวลา 15:16:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง

เมื่อ 23/06/2021 เวลา 14:48:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อ 23/06/2021 เวลา 14:28:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อ 22/06/2021 เวลา 09:42:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางของสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 18/06/2021 เวลา 14:47:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อ 17/06/2021 เวลา 14:43:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะและเผาขยะ ขนาด ๑x๒ เมตร

เมื่อ 09/06/2021 เวลา 13:38:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

เมื่อ 09/06/2021 เวลา 13:36:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงินตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

เมื่อ 09/06/2021 เวลา 13:22:29 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 11:37:27 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงินตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

เมื่อ 07/06/2021 เวลา 13:52:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง

เมื่อ 01/06/2021 เวลา 14:54:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง

เมื่อ 01/06/2021 เวลา 13:40:33 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อ 31/05/2021 เวลา 14:22:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร(นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัว

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 14:23:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางกระจก จำนวน ๑ ชุด

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 14:02:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรี/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) จำนวน ๔ ตัว

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 14:00:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัว

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 13:57:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้บริหาร(รองนายกเทศมนตรี/เลเขนุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๔ ตัว

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 12:00:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน พรมทอ มู่ลี่อลูมิเนียม ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 11:56:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ตัว

เมื่อ 27/05/2021 เวลา 11:27:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการกั้นผนังห้องนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เมื่อ 24/05/2021 เวลา 11:23:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother MFC-๙๑๔๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๘-๐๓๐ ของสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 21/05/2021 เวลา 11:53:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ LENOVO จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อ 21/05/2021 เวลา 11:48:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๗๒

เมื่อ 21/05/2021 เวลา 11:45:15 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนเมษายน 2564

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:36:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อ 18/05/2021 เวลา 16:06:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อ 17/05/2021 เวลา 11:38:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง

เมื่อ 14/05/2021 เวลา 14:27:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางของสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 13/05/2021 เวลา 14:21:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน

เมื่อ 13/05/2021 เวลา 11:35:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร

เมื่อ 13/05/2021 เวลา 11:19:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 13/05/2021 เวลา 11:15:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2021 เวลา 11:31:23 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.64-มี.ค.64)

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 16:19:49 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนมีนาคม 2564

เมื่อ 07/04/2021 เวลา 11:32:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่เงิน

เมื่อ 19/03/2021 เวลา 13:19:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบยาบ

เมื่อ 17/03/2021 เวลา 13:54:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย4/1 บ้านแม่คำ

เมื่อ 16/03/2021 เวลา 10:54:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/03/2021 เวลา 10:57:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 16:13:54 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบยาบ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 14:44:51 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่เงิน เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 14:44:02 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 4/1 บ้านแม่คำ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 14:41:57 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสบยาบ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 13:56:02 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เงินเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 13:14:08 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างเหมาบริการค่าขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 10:13:56 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 11:32:09 น.

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 15:08:55 น.

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 09:47:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษแบบพิมพ์และค่าขนส่ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/02/2021 เวลา 15:37:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตรสายหนองปลาสร้อย บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 22/02/2021 เวลา 10:55:30 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนมกราคม 2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:31:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านป่าคา

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 10:51:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 10:49:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/02/2021 เวลา 14:43:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองปลาสร้อย บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 09/02/2021 เวลา 13:47:28 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านป่าคา

เมื่อ 09/02/2021 เวลา 13:45:55 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 09/02/2021 เวลา 13:43:44 น.

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 05/02/2021 เวลา 09:24:54 น.

ประกาศแผน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 15:20:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง ข้ามห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 03/02/2021 เวลา 10:52:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ข้ามห้วยทรายขาว บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 03/02/2021 เวลา 09:51:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านไร่

เมื่อ 20/01/2021 เวลา 10:56:13 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

เมื่อ 19/01/2021 เวลา 14:47:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ตัดใหม่ บ้านปงของ

เมื่อ 14/01/2021 เวลา 10:58:52 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง ข้ามห้วยทรายขาว บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 15:20:47 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง ข้ามห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 15:20:10 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านไร่

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 15:19:28 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต. ตัดใหม่ บ้านปงของ

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 15:18:41 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนธันวาคม 2563

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 11:29:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/01/2021 เวลา 11:06:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/01/2021 เวลา 11:05:12 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 30/12/2020 เวลา 11:04:19 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 30/12/2020 เวลา 11:03:22 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อ 04/12/2020 เวลา 11:24:07 น.

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนตุลาคม 2563

เมื่อ 16/11/2020 เวลา 11:22:17 น.

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร และท่อระบายน้ำถนน ซอย 22 บ้านสันต้นเปา ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 03/11/2020 เวลา 11:52:07 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 29/10/2020 เวลา 10:09:41 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 28/10/2020 เวลา 10:09:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึง กิ่วหก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 16/10/2020 เวลา 15:31:07 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึง กิ่วหก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 16/10/2020 เวลา 15:28:57 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2563 (แบบ สขร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

เมื่อ 16/10/2020 เวลา 10:12:40 น.

เอกสารเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึง กิ่วหก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน (ต่อจากโครงการเดิม)

เมื่อ 08/10/2020 เวลา 14:22:50 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:59:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อ 01/10/2020 เวลา 11:36:13 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึง กิ่วหก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน (ต่อจากโครงการเดิม)

เมื่อ 01/10/2020 เวลา 09:08:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:44:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:43:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ (นางนฤมล กาบคำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:43:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ (นางสายพร ชูชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:42:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:41:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:35:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:33:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:31:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:30:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงานสำรวจ เขียนแบบและประมาณการงานก่อสร้าง

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:29:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:28:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร กองคลัง

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:27:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 11:26:06 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึง กิ่วหก หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน (ต่อจากโครงการเดิม) ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 25/09/2020 เวลา 14:46:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

เมื่อ 23/09/2020 เวลา 11:19:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อ 21/09/2020 เวลา 11:10:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อ 21/09/2020 เวลา 11:08:42 น.

ประกาศราคากลาง ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ซ้ายซอย 3 ขวาทาง และซอย 6 ซ้ายทาง บ้านป่าคา

เมื่อ 14/09/2020 เวลา 16:20:48 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านไร่ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/09/2020 เวลา 16:26:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 11:39:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น)

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 11:38:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 11:01:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์)

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 10:59:44 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องขุ่น บ้านปงของ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/09/2020 เวลา 14:03:41 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านแม่เงิน – บ้านป่าคาใต้ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/09/2020 เวลา 14:02:07 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยข้างวัด บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 15:18:13 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเครื่องเสียงตามสาย)

เมื่อ 01/09/2020 เวลา 15:21:36 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเครื่องเสียงอาคารห้องประชุม)

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 15:22:18 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายท่าเดื่อ บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 11:36:53 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงปุ๋ย บ้านแม่เงิน

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 11:33:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ห้วยแม่เงิน บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 11:12:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงานสำรวจ เขียนแบบและประมาณการงานก่อสร้าง

เมื่อ 28/08/2020 เวลา 11:17:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนกันยายน 2563

เมื่อ 27/08/2020 เวลา 11:23:59 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ห้วยแม่เงิน บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 24/08/2020 เวลา 16:07:06 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน บ้านปงของเหนือ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 24/08/2020 เวลา 16:00:14 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงานก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 21/08/2020 เวลา 14:49:15 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการขยายไล่ทาง ถนน คสล.สายบ้านป่าคาใต้-บ้านไร่ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/08/2020 เวลา 15:47:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/08/2020 เวลา 16:12:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายป่าคาใต้ - บ้านไร่

เมื่อ 07/08/2020 เวลา 10:57:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เมื่อ 04/08/2020 เวลา 11:02:38 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เมื่อ 29/07/2020 เวลา 15:37:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อ 24/07/2020 เวลา 11:22:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อ 24/07/2020 เวลา 11:21:06 น.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อ 22/07/2020 เวลา 15:32:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 และซอย 16 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 21/07/2020 เวลา 11:06:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายลอนดัวถึงย้านนายฟ่ง แซ่ลือ บ้านธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 21/07/2020 เวลา 11:04:50 น.

เอกสารเพิ่มเติม ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20/07/2020 เวลา 15:26:42 น.

ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20/07/2020 เวลา 15:23:41 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2 และซอย 16 บ้านไร่ หมู่ที่7 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/07/2020 เวลา 15:50:43 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายลอนดัวถึงบ้านนายฟง แซ่ลือ บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/07/2020 เวลา 15:49:57 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10/07/2020 เวลา 11:24:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคันสระประปา บ้านป่าคา หมู่ที่ 3

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 16:16:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 02/06/2020 เวลา 16:14:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าช้า บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 02/06/2020 เวลา 16:13:39 น.

ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคันสระประปา บ้านป่าคา หมู่ที่3 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 01/06/2020 เวลา 16:11:03 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าช้า บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 26/05/2020 เวลา 15:21:21 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 26/05/2020 เวลา 15:19:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 16:01:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยก๋อหก (แยกสายโล๊ะป่าห้า) บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 15:59:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ข้ามลำห้วยสายร่องขุ่น บ้านปงของ หมู่ที่ 5

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 16:04:46 น.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 09:21:08 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 09:18:06 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยก๋อหก(แยกสายโล๊ะป่าห้า) บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 05/05/2020 เวลา 13:48:12 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4

เมื่อ 05/05/2020 เวลา 13:45:54 น.

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ข้ามลำห้วยสายร่องขุ่น บ้านปงของ หมู่ที่ 5

เมื่อ 30/04/2020 เวลา 13:44:48 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 23/04/2020 เวลา 15:51:24 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 20/04/2020 เวลา 14:38:54 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563)

เมื่อ 15/04/2020 เวลา 14:48:38 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 09/04/2020 เวลา 16:40:36 น.

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็นถึงกิ่วหก หมู่ที่9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 25/03/2020 เวลา 12:52:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสบยาบ

เมื่อ 19/03/2020 เวลา 15:54:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุความแห้งแล้งประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 และหมู่ 9 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 19/03/2020 เวลา 15:25:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 19/03/2020 เวลา 11:46:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงของ

เมื่อ 19/03/2020 เวลา 11:45:08 น.

เอกสารเพิ่มเติม แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็นถึงกิ่วหก หมู่ที่9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 17/03/2020 เวลา 14:58:09 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสบยาบ

เมื่อ 17/03/2020 เวลา 11:43:25 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 16/03/2020 เวลา 13:46:25 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงของ

เมื่อ 16/03/2020 เวลา 13:44:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0065 กองคลัง

เมื่อ 12/03/2020 เวลา 15:37:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

เมื่อ 12/03/2020 เวลา 15:33:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 12/03/2020 เวลา 15:32:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลแม่เงิน

เมื่อ 12/03/2020 เวลา 15:28:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 11/03/2020 เวลา 15:35:52 น.

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่ การเกษตร สายป่าคาร่มเย็น ถึงกิ่วหก หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03/03/2020 เวลา 16:23:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 44257002

เมื่อ 28/02/2020 เวลา 15:40:11 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างเหมาบริการสำรวจประชากรสัตว์ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/02/2020 เวลา 15:57:53 น.

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึงกิ่วหก หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 26/02/2020 เวลา 16:22:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า หมายเลขครุภัณฑ์ 41753003

เมื่อ 25/02/2020 เวลา 15:52:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ

เมื่อ 24/02/2020 เวลา 15:44:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 11 รายการ

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 15:53:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย 3841 เชียงราย

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 15:38:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 และ ซอย7/1 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 11:49:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านธารทอง

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 11:49:02 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเก๊าหนุน บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 11:47:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็น ถึงกิ่วหก หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 16:22:08 น.

ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านธารทอง ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/02/2020 เวลา 11:27:24 น.

ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเก๊าหนุน บ้านป่าคาใต้ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/02/2020 เวลา 11:09:59 น.

ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และ ซอย 7/1 บ้านป่าคาใต้ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/02/2020 เวลา 10:41:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา

เมื่อ 14/02/2020 เวลา 15:56:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 16:03:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 15:59:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลแม่เงิน จำนวน 3 รายการ

เมื่อ 05/02/2020 เวลา 15:51:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 15:41:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 31/01/2020 เวลา 15:42:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน สำรวจ เขียนแบบ และประมาณงานการก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 30/01/2020 เวลา 16:01:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพลุไฟในพิธีเปิด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 16:02:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 14/01/2020 เวลา 15:54:50 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 13/01/2020 เวลา 15:24:53 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 13/01/2020 เวลา 15:24:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/4 (หลังโรงเรียนบ้านแม่คำ) บ้านแม่คำ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:45:30 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/4 (หลังโรงเรียนบ้านแม่คำ) บ้านแม่คำ

เมื่อ 06/01/2020 เวลา 13:54:43 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 06/01/2020 เวลา 13:50:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:30:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:29:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:28:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:27:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:26:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:25:20 น.

เอกสารเพิ่มเติม แนบพร้อมใบเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/08/2019 เวลา 11:01:15 น.

เอกสารเพิ่มเติม แนบพร้อมใบเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/08/2019 เวลา 11:00:47 น.

เอกสารเพิ่มเติม แนบพร้อมใบเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/08/2019 เวลา 11:00:23 น.

เอกสารเพิ่มเติม แนบพร้อมใบเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/08/2019 เวลา 10:59:57 น.

เอกสารเพิ่มเติม แนบพร้อมใบเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/08/2019 เวลา 10:59:29 น.

เอกสารเพิ่มเติม แนบพร้อมใบเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/08/2019 เวลา 10:59:01 น.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:16:02 น.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:07:50 น.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:04:33 น.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 16:01:47 น.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 15:59:46 น.

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 15:54:48 น.

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 26/07/2019 เวลา 13:55:11 น.

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างห้องน้่ำสาธาระณะ เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 26/07/2019 เวลา 13:54:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 11:11:51 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 11:09:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 11:06:47 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 11:04:23 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 10:59:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 10:57:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.แยกซอย 1 ถึงสะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา โดยวิธีการคัดเลือก

เมื่อ 04/06/2019 เวลา 15:45:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 15:47:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงขันจุดเริ่มต้นนาพ่อหลวงสมพงษ์ อินตา ถึงนาแม่หลวงคำมวน จินดา หมู่ที่ 10 บ้างปงของเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 30/05/2019 เวลา 15:00:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา โดยวิธีการคัดเลือก

เมื่อ 27/05/2019 เวลา 15:19:02 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.แยกซอย 1 ถึง สะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 17/05/2019 เวลา 09:19:01 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 14/05/2019 เวลา 10:29:41 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุงขัน จุดเริ่มต้นนาพ่อหลวงสมพงษ์ อินตา ถึง นาแม่หลวงคำมวณ จินดา หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 07/05/2019 เวลา 15:21:44 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.แยกซอย 1 ถึง สะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 15:39:06 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 15:31:28 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 01/04/2019 เวลา 16:33:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.แยกซอย 1 ถึง สะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 01/04/2019 เวลา 16:31:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 08/03/2019 เวลา 15:13:57 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21/02/2019 เวลา 10:26:52 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 31/01/2019 เวลา 15:49:12 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 07/01/2019 เวลา 11:43:34 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 และบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:29:09 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:28:42 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:27:42 น.

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/11/2018 เวลา 09:15:58 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 19/10/2018 เวลา 10:33:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ 03/08/2018 เวลา 16:04:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมติดไม้อัด

เมื่อ 25/07/2018 เวลา 15:19:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 7186 เชียงราย(หมายเลขครุภัณฑ์ 002-58-0003)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24/07/2018 เวลา 15:40:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแผกเพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 20/07/2018 เวลา 15:52:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงกบในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 20/07/2018 เวลา 15:49:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด

เมื่อ 19/07/2018 เวลา 15:13:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นรวงผึ้ง)

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 15:47:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อ 17/07/2018 เวลา 15:33:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมื่อ 11/07/2018 เวลา 15:04:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบสำรวจและแบบประเมินลูกน้ำยุงลาย

เมื่อ 03/07/2018 เวลา 15:02:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาธารทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 26/06/2018 เวลา 15:15:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อ 19/06/2018 เวลา 15:16:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายหลังวัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 18/06/2018 เวลา 15:35:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนข้ามห้วยแม่คำ บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 15/06/2018 เวลา 14:56:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13/06/2018 เวลา 14:14:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายปงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 12/06/2018 เวลา 14:59:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05/06/2018 เวลา 15:18:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยทรายถึงกิ่งหก หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 05/06/2018 เวลา 15:05:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขตตำบลแม่เงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อ 28/05/2018 เวลา 15:17:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25/05/2018 เวลา 15:15:17 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองน้ำแยกโรงงานปุ๋ย หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 15:46:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สาย อบต.ตัดใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 15:36:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 15:24:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22/05/2018 เวลา 15:16:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17/05/2018 เวลา 15:19:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย 3841 เชียงราย(หมายเลขครุภัณฑ์ 002-50-002)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 17/05/2018 เวลา 14:22:25 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10/05/2018 เวลา 10:59:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 09/05/2018 เวลา 14:54:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรจุดที่ 1 (ลุงขัน) หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 08/05/2018 เวลา 15:38:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยมะส้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่แยกนา นายสมพล เงินสัจจา ถึงท่อเหลี่ยมห้วยแม่เงิน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 13:31:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 11:09:18 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรจุดที่ 1(ลุงขัน) หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 09:06:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ชนิด 4 ประตูยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บย 3841 เชียงราย

เมื่อ 03/05/2018 เวลา 15:00:49 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 03/05/2018 เวลา 14:42:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ชนิด 4 ประตู ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บย 3841 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02/05/2018 เวลา 15:22:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6

เมื่อ 30/04/2018 เวลา 15:41:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวอธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30/04/2018 เวลา 11:37:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27/04/2018 เวลา 11:39:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยช้างนอน หมูที่ 1 บ้านสันต้นเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25/04/2018 เวลา 14:10:55 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยช้างนอน หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 11/04/2018 เวลา 13:53:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 11:22:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 10:47:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวินิล ตามโครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 10:45:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 แรงม้า พร้อมคนขับขนาดความกว้าง 5.50 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.50 เมตร จำนวน 4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/04/2018 เวลา 10:43:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนพร้อมมวลชน โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05/04/2018 เวลา 14:11:08 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบุปผชาติพร้อมตกแต่ง โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05/04/2018 เวลา 10:16:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายห้วยปากเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 04/04/2018 เวลา 14:17:09 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายเหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:05:51 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายห้วยปากเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:01:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 11:33:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 30/03/2018 เวลา 14:14:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29/03/2018 เวลา 11:34:50 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 11:07:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 11:05:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 11:02:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 10:27:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 10:24:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/03/2018 เวลา 14:24:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/03/2018 เวลา 11:04:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 7186 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22/03/2018 เวลา 14:16:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 7186 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22/03/2018 เวลา 14:16:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 21/03/2018 เวลา 11:42:43 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 11:06:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมการตีมีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 10:39:45 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 19/03/2018 เวลา 14:23:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/03/2018 เวลา 10:13:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15/03/2018 เวลา 14:49:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14/03/2018 เวลา 14:12:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการวันอปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 14/03/2018 เวลา 14:09:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล สำนักปลัด

เมื่อ 13/03/2018 เวลา 14:57:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 13/03/2018 เวลา 14:18:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปลาสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 13/03/2018 เวลา 11:10:04 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมประเพณีปอยหลวงวัดบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 12/03/2018 เวลา 14:22:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/03/2018 เวลา 14:47:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมประเพณีปอยหลวงวัดบ้านปงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/03/2018 เวลา 14:20:30 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 2

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 13:18:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (สายเหล่ากะลา)หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 11:02:37 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร(สายเหล่ากะลา)

เมื่อ 06/03/2018 เวลา 15:45:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปาริวาสกรรมตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 11:09:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ซอย 61 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27/02/2018 เวลา 13:58:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบบประปาภูเขา (ห้วยพลู) หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27/02/2018 เวลา 11:46:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9330 CDW กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/02/2018 เวลา 14:43:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 26/02/2018 เวลา 14:31:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการคัดแยกขยะ พื้นที่ขยายผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 14:45:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 14:39:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 14:35:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 14:35:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 14:33:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 14:28:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:13:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:08:22 น.

ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ยากำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23/02/2018 เวลา 11:06:52 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22/02/2018 เวลา 11:27:09 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะพื้นที่ขยายผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22/02/2018 เวลา 10:19:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/02/2018 เวลา 11:17:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 15/02/2018 เวลา 11:22:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลขนาดและจัดทำป้ายผ้าแพรเปิดงานพร้อมลูกโปร่งสวรรค์ตรามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 15:30:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 14:24:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 14:20:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 14:17:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 05/02/2018 เวลา 11:18:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 02/02/2018 เวลา 15:38:38 น.

ประการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเตรียมรอต้อนรับคณะองคมนตรีในการตรวจเยี่ยมติดตามงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านธารทอง หมู่ที่11 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2018 เวลา 15:37:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 01/02/2018 เวลา 15:05:33 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน ทัศนศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 31/01/2018 เวลา 15:44:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29/01/2018 เวลา 14:27:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 19 และซอย20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 29/01/2018 เวลา 11:03:57 น.

ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บย 3841 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18/01/2018 เวลา 14:39:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 15:25:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 15:04:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 14:47:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนตำบลแม่เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 14:30:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและเเก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 14:28:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 โดยวิเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 14:11:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 11:29:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 2

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:03:22 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 หมู่ที่ 1

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:02:46 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 และซอย 20 หมู่ที่ 10

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:02:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 13 และซอย 17 หมู่ที่ 10

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:01:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมลำห้วย แม่คำ หมู่ที่ 12

เมื่อ 10/01/2018 เวลา 14:42:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางวัลและอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:34:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:31:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็ก

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:25:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:23:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็ก

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 14:58:31 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03/01/2018 เวลา 15:44:39 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาสาธารณสุข

เมื่อ 30/12/2017 เวลา 10:17:02 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยแม่คำ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 17:12:38 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 16:24:56 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยแม่คำ หมู่ที่่ 12 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 14:48:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 14:53:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 09:41:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างเก็บน้ำขุนน้ำคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 15:33:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 09:31:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0053

เมื่อ 20/12/2017 เวลา 09:56:54 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำขุนน้ำคำ

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 15:51:48 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย3/1 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:58:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:56:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าศาลพ่อบ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:56:08 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย17 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:54:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านแม่คำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:49:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ร่มเย็น ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:13:38 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 หมู่ที่ 1

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 13:48:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 10:31:42 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ร่มเย็นซอย 13

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 08:52:52 น.

ประการราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าศาลพ่อบ้าน หมู่ที่ 9

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 08:51:12 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านแม่คำ)

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 08:49:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอบรมตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปักผ้าลายม้ง วันที่ 28 -30 ธันวาคม 2560

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 09:51:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอุปกรณ์สำหรับเขียนเทียนลายผ้าบาติกตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปักผ้าลายม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 09:45:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องตามโครงการอบรมและส่งเสริมการปักผ้าลายม้ง วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 09:37:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6300 เชียงราย

เมื่อ 13/12/2017 เวลา 04:19:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กย 7186 เชียงราย

เมื่อ 12/12/2017 เวลา 15:05:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง

เมื่อ 04/12/2017 เวลา 09:58:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายปักษ์

เมื่อ 01/12/2017 เวลา 14:59:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เมื่อ 25/11/2017 เวลา 15:03:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 15:33:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอุปกรณ์ โครงการอบรม สืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 10:29:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 10:00:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 09:48:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการจิตอาสาสาธารณภัย ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 17/11/2017 เวลา 10:25:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจิตอาสาสาธารณภัย ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

เมื่อ 17/11/2017 เวลา 10:22:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจิตอาสาสาธารณภัย ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 17/11/2017 เวลา 10:21:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:51:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

เมื่อ 09/11/2017 เวลา 09:54:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 15:33:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 11:15:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน 3 เครื่อง (เลขครุภัณฑ์ 420-45-003-4,420-58-0013)

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 10:07:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธารณสุข

เมื่อ 31/10/2017 เวลา 10:13:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

เมื่อ 30/10/2017 เวลา 09:53:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อ 25/10/2017 เวลา 10:33:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 19/10/2017 เวลา 10:09:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี ประจำปี 2560

เมื่อ 18/10/2017 เวลา 11:12:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ 18/10/2017 เวลา 11:07:37 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อ 18/10/2017 เวลา 10:15:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:32:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน (สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:31:13 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่เงิน (สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:29:35 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:25:19 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:08:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:11:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:07:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:04:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:02:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 09:56:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:43:15 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านป่าคาใต้ - บ้านไร่ หมู่ที่ 8

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:00:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหาร(พ.ต.ท.)

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 16:04:01 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมคอสะพาน ม.8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:35:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:33:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/09/2017 เวลา 15:59:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดศินค้าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 16:18:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 16:08:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสินค้าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 15:33:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 15:30:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า ตามโครงการจักซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 10:28:33 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2560ประจำเดือน ตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 14/09/2017 เวลา 15:37:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

เมื่อ 12/09/2017 เวลา 15:51:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรุ้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 06/09/2017 เวลา 16:14:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 05/09/2017 เวลา 15:47:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโ)นิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 03/09/2017 เวลา 09:54:34 น.

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อ 31/08/2017 เวลา 15:22:57 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 31/08/2017 เวลา 15:11:15 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพลับพลาประทับทรงการ สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง บ้านธารทองของเทศบาล ตำบลแม่เงิน อำเถอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21/08/2017 เวลา 10:35:30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/08/2017 เวลา 11:41:02 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่1ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 31/07/2017 เวลา 16:10:16 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพลับพลาประทับทรงงาน สถานีพัฒนาการ เกษตรพื้นที่สูง บ้านธารทอง ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 14:38:39 น.

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ โดยวิธีพิเศษ

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 10:51:06 น.

ประกาศราคากลาง สรุปปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 07/07/2017 เวลา 10:10:39 น.

ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/07/2017 เวลา 18:07:11 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 10:41:12 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 09:32:40 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/06/2017 เวลา 11:50:23 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 10:11:42 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:49:37 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:48:30 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:48:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลก์ติก สายในหมู่บ้าน

เมื่อ 09/05/2017 เวลา 16:11:17 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงหูช้างท่อเหลี่ยม (ห้วยแม่คำ) หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:04:46 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:03:12 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:01:18 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:59:42 น.

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อ SML - บ้านนายบุญลพ วงค์ติปิน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:57:52 น.

ประราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนา นายสุคำ บุญเรือง - นา นางจีน จินดา)

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 11:06:15 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:42:06 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:40:25 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 12

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 10:55:50 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:43:40 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:42:41 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ (ประปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:41:21 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 13:27:08 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น ม.10

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 10:29:58 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 10:26:41 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:22:24 น.

ประการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:26:52 น.

ระการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1/3 และ ซอย1/4 หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 13:21:31 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:41:26 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:41:22 น.

บัญชีสรุปประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่-ธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน

เมื่อ 09/03/2017 เวลา 10:34:58 น.

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-ธารทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/03/2017 เวลา 15:27:06 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอินเดียเข้าพื้นที่การเกษตร (คลส. 2 ช่องจราจร) สายห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 12

เมื่อ 25/11/2016 เวลา 10:43:30 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงและครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/09/2016 เวลา 14:58:20 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 15:41:04 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านห้วยกว๊าน

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 09:26:46 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 09:25:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 23/09/2016 เวลา 10:34:08 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:13:19 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:07:21 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง ม.2 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:03:40 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแมม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:02:12 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 10:59:39 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 10:57:19 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 31/08/2016 เวลา 14:18:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.แม่เงิน

เมื่อ 29/08/2016 เวลา 16:50:52 น.

ใบเสนอราคาแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน ม.11

เมื่อ 18/08/2016 เวลา 11:48:57 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:56:11 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:55:02 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:02:10 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:00:21 น.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 11:28:40 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/08/2016 เวลา 16:49:41 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/08/2016 เวลา 16:46:54 น.

ประกาดผู้ชนะงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร โดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่ 10

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 16:28:36 น.

ประการผู้ชนะงานจ้างโครงการขุดลอกหน้าพนังร่องขุ่นตอนบนบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 16:27:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรโดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 15:03:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าพนังร่องขุ่นตอนบน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 15:00:52 น.

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/03/2016 เวลา 10:25:51 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงาน

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 13:52:25 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.ห้วยดินขาว ม.3

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 13:51:30 น.

แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 15/02/2016 เวลา 11:22:41 น.

แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทต.แม่เงิน

เมื่อ 15/02/2016 เวลา 11:21:21 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2016 เวลา 13:38:57 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2016 เวลา 13:36:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์(ดีเซล) ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/12/2015 เวลา 09:32:09 น.

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/10/2015 เวลา 08:37:15 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:26:46 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.9

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:26:18 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.8

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:25:47 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.7

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:25:14 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:24:43 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:24:12 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.4

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:23:29 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:22:54 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:21:51 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:21:03 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:20:22 น.

ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:08:31 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลแม่เงิน

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 541110 ครั้ง กำลังออนไลน์ 45 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์