Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบทดลองประจำปี 2557.xls
•  งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558
•  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
•  ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1
•  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3
•  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
•  รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
•  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
•  รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
•  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
•  เทศบัญญัติ 2558.rar
•  เทศบัญญัติเพิ่มเติม 2558
•  เทศบัญญัติ 2559
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2
•  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
•  เทศบัญญัติ 2560
 
งบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินงาน 2557.rar
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2558
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)
•  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
•  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  แผ่นพับการคัดแยกขยะ
•  แผ่นพับสิทธิคนพิการ
•  แผ่นพับผู้สูงอายุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
•  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
 
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560
 
แผนท่องเที่ยว
•  แผนท่องเที่ยวแม่เงิน 59-63
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 15:33:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:32:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน (สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:31:13 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่เงิน (สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:29:35 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:25:19 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:08:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:43:15 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านป่าคาใต้ - บ้านไร่ หมู่ที่ 8

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:00:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหาร(พ.ต.ท.)

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 16:04:01 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมคอสะพาน ม.8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:35:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:33:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/09/2017 เวลา 15:59:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดศินค้าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 16:18:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 16:08:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสินค้าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 15:33:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 15:30:05 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2560ประจำเดือน ตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 14/09/2017 เวลา 15:37:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

เมื่อ 12/09/2017 เวลา 15:51:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรุ้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 06/09/2017 เวลา 16:14:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 05/09/2017 เวลา 15:47:07 น.

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อ 31/08/2017 เวลา 15:22:57 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 31/08/2017 เวลา 15:11:15 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่1ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 31/07/2017 เวลา 16:10:16 น.

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ โดยวิธีพิเศษ

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 10:51:06 น.

ประกาศราคากลาง สรุปปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 07/07/2017 เวลา 10:10:39 น.

ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/07/2017 เวลา 18:07:11 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 10:41:12 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 09:32:40 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/06/2017 เวลา 11:50:23 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 10:11:42 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:49:37 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:48:30 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:48:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลก์ติก สายในหมู่บ้าน

เมื่อ 09/05/2017 เวลา 16:11:17 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงหูช้างท่อเหลี่ยม (ห้วยแม่คำ) หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:04:46 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:03:12 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:01:18 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:59:42 น.

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อ SML - บ้านนายบุญลพ วงค์ติปิน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:57:52 น.

ประราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนา นายสุคำ บุญเรือง - นา นางจีน จินดา)

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 11:06:15 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:42:06 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:40:25 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 12

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 10:55:50 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:43:40 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:42:41 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ (ประปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:41:21 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 13:27:08 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น ม.10

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 10:29:58 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 10:26:41 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:22:24 น.

ประการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:26:52 น.

ระการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1/3 และ ซอย1/4 หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 13:21:31 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:41:26 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:41:22 น.

บัญชีสรุปประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่-ธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน

เมื่อ 09/03/2017 เวลา 10:34:58 น.

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-ธารทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/03/2017 เวลา 15:27:06 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอินเดียเข้าพื้นที่การเกษตร (คลส. 2 ช่องจราจร) สายห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 12

เมื่อ 25/11/2016 เวลา 10:43:30 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงและครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/09/2016 เวลา 14:58:20 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 15:41:04 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านห้วยกว๊าน

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 09:26:46 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 09:25:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 23/09/2016 เวลา 10:34:08 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:13:19 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:07:21 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง ม.2 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:03:40 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแมม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:02:12 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 10:59:39 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 10:57:19 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 31/08/2016 เวลา 14:18:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.แม่เงิน

เมื่อ 29/08/2016 เวลา 16:50:52 น.

ใบเสนอราคาแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน ม.11

เมื่อ 18/08/2016 เวลา 11:48:57 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:56:11 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:55:02 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:02:10 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:00:21 น.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 11:28:40 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/08/2016 เวลา 16:49:41 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/08/2016 เวลา 16:46:54 น.

ประกาดผู้ชนะงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร โดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่ 10

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 16:28:36 น.

ประการผู้ชนะงานจ้างโครงการขุดลอกหน้าพนังร่องขุ่นตอนบนบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 16:27:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรโดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 15:03:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าพนังร่องขุ่นตอนบน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 15:00:52 น.

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/03/2016 เวลา 10:25:51 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงาน

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 13:52:25 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.ห้วยดินขาว ม.3

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 13:51:30 น.

แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 15/02/2016 เวลา 11:22:41 น.

แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทต.แม่เงิน

เมื่อ 15/02/2016 เวลา 11:21:21 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2016 เวลา 13:38:57 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2016 เวลา 13:36:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์(ดีเซล) ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/12/2015 เวลา 09:32:09 น.

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/10/2015 เวลา 08:37:15 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:26:46 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.9

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:26:18 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.8

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:25:47 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.7

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:25:14 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:24:43 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:24:12 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.4

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:23:29 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:22:54 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:21:51 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:21:03 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:20:22 น.

ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:08:31 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 65048 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์