Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 15:04:15 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 2

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:03:22 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 หมู่ที่ 1

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:02:46 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 และซอย 20 หมู่ที่ 10

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:02:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 13 และซอย 17 หมู่ที่ 10

เมื่อ 15/01/2018 เวลา 11:01:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมลำห้วย แม่คำ หมู่ที่ 12

เมื่อ 10/01/2018 เวลา 14:42:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางวัลและอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:34:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:31:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็ก

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:25:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 15:23:26 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03/01/2018 เวลา 15:44:39 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาสาธารณสุข

เมื่อ 30/12/2017 เวลา 10:17:02 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยแม่คำ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 17:12:38 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 16:24:56 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยแม่คำ หมู่ที่่ 12 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 28/12/2017 เวลา 14:48:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 09:41:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 09:31:22 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0053

เมื่อ 20/12/2017 เวลา 09:56:54 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำขุนน้ำคำ

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 15:51:48 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย3/1 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:58:45 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:56:13 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย17 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 14:54:21 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 หมู่ที่ 1

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 13:48:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 10:31:42 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ร่มเย็นซอย 13

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 08:52:52 น.

ประการราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าศาลพ่อบ้าน หมู่ที่ 9

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 08:51:12 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านแม่คำ)

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 08:49:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอบรมตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปักผ้าลายม้ง วันที่ 28 -30 ธันวาคม 2560

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 09:51:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอุปกรณ์สำหรับเขียนเทียนลายผ้าบาติกตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปักผ้าลายม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 09:45:53 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องตามโครงการอบรมและส่งเสริมการปักผ้าลายม้ง วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 09:37:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6300 เชียงราย

เมื่อ 13/12/2017 เวลา 04:19:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กย 7186 เชียงราย

เมื่อ 12/12/2017 เวลา 15:05:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง

เมื่อ 04/12/2017 เวลา 09:58:19 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 15:33:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอุปกรณ์ โครงการอบรม สืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 10:29:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 10:00:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสืบสานศิลปะล้านนา

เมื่อ 24/11/2017 เวลา 09:48:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการจิตอาสาสาธารณภัย ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 17/11/2017 เวลา 10:25:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจิตอาสาสาธารณภัย ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

เมื่อ 17/11/2017 เวลา 10:22:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจิตอาสาสาธารณภัย ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 17/11/2017 เวลา 10:21:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:51:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

เมื่อ 09/11/2017 เวลา 09:54:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 15:33:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 11:15:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน 3 เครื่อง (เลขครุภัณฑ์ 420-45-003-4,420-58-0013)

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 10:07:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธารณสุข

เมื่อ 31/10/2017 เวลา 10:13:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

เมื่อ 30/10/2017 เวลา 09:53:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อ 25/10/2017 เวลา 10:33:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 19/10/2017 เวลา 10:09:56 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี ประจำปี 2560

เมื่อ 18/10/2017 เวลา 11:12:03 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ 18/10/2017 เวลา 11:07:37 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อ 18/10/2017 เวลา 10:15:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:32:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน (สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:31:13 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่เงิน (สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:29:35 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:25:19 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:08:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:11:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:07:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:04:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:02:17 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 09:56:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:43:15 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านป่าคาใต้ - บ้านไร่ หมู่ที่ 8

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:00:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหาร(พ.ต.ท.)

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 16:04:01 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมคอสะพาน ม.8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:35:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:33:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/09/2017 เวลา 15:59:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดศินค้าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพระศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 16:18:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 16:08:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสินค้าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชของตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 15:33:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 15:30:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า ตามโครงการจักซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 10:28:33 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2560ประจำเดือน ตุลาคม 2560(ช่วงปิดเทอม)

เมื่อ 14/09/2017 เวลา 15:37:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

เมื่อ 12/09/2017 เวลา 15:51:49 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรุ้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 06/09/2017 เวลา 16:14:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 05/09/2017 เวลา 15:47:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโ)นิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 03/09/2017 เวลา 09:54:34 น.

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อ 31/08/2017 เวลา 15:22:57 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 31/08/2017 เวลา 15:11:15 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพลับพลาประทับทรงการ สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง บ้านธารทองของเทศบาล ตำบลแม่เงิน อำเถอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21/08/2017 เวลา 10:35:30 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่1ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 31/07/2017 เวลา 16:10:16 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพลับพลาประทับทรงงาน สถานีพัฒนาการ เกษตรพื้นที่สูง บ้านธารทอง ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 14:38:39 น.

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ โดยวิธีพิเศษ

เมื่อ 20/07/2017 เวลา 10:51:06 น.

ประกาศราคากลาง สรุปปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 07/07/2017 เวลา 10:10:39 น.

ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/07/2017 เวลา 18:07:11 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 10:41:12 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 09:32:40 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/06/2017 เวลา 11:50:23 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 10:11:42 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:49:37 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:48:30 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 14:48:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลก์ติก สายในหมู่บ้าน

เมื่อ 09/05/2017 เวลา 16:11:17 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงหูช้างท่อเหลี่ยม (ห้วยแม่คำ) หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:04:46 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:03:12 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:01:18 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:59:42 น.

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อ SML - บ้านนายบุญลพ วงค์ติปิน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:57:52 น.

ประราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนา นายสุคำ บุญเรือง - นา นางจีน จินดา)

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 11:06:15 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:42:06 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:40:25 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 12

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 10:55:50 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:43:40 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:42:41 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ (ประปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:41:21 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 13:27:08 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยร่องขุ่น ม.10

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 10:29:58 น.

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 10:26:41 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:22:24 น.

ประการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:26:52 น.

ระการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1/3 และ ซอย1/4 หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 13:21:31 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:41:26 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:41:22 น.

บัญชีสรุปประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่-ธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน

เมื่อ 09/03/2017 เวลา 10:34:58 น.

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-ธารทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/03/2017 เวลา 15:27:06 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอินเดียเข้าพื้นที่การเกษตร (คลส. 2 ช่องจราจร) สายห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 12

เมื่อ 25/11/2016 เวลา 10:43:30 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงและครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/09/2016 เวลา 14:58:20 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 15:41:04 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านห้วยกว๊าน

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 09:26:46 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/09/2016 เวลา 09:25:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 23/09/2016 เวลา 10:34:08 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:13:19 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:07:21 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง ม.2 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:03:40 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแมม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 11:02:12 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 10:59:39 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/09/2016 เวลา 10:57:19 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 31/08/2016 เวลา 14:18:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.แม่เงิน

เมื่อ 29/08/2016 เวลา 16:50:52 น.

ใบเสนอราคาแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน ม.11

เมื่อ 18/08/2016 เวลา 11:48:57 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:56:11 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:55:02 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:02:10 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 10:00:21 น.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 11:28:40 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/08/2016 เวลา 16:49:41 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/08/2016 เวลา 16:46:54 น.

ประกาดผู้ชนะงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร โดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่ 10

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 16:28:36 น.

ประการผู้ชนะงานจ้างโครงการขุดลอกหน้าพนังร่องขุ่นตอนบนบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 16:27:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรโดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 15:03:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าพนังร่องขุ่นตอนบน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 15:00:52 น.

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/03/2016 เวลา 10:25:51 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงาน

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 13:52:25 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.ห้วยดินขาว ม.3

เมื่อ 21/03/2016 เวลา 13:51:30 น.

แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 15/02/2016 เวลา 11:22:41 น.

แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทต.แม่เงิน

เมื่อ 15/02/2016 เวลา 11:21:21 น.

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2016 เวลา 13:38:57 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2016 เวลา 13:36:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์(ดีเซล) ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/12/2015 เวลา 09:32:09 น.

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/10/2015 เวลา 08:37:15 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:26:46 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.9

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:26:18 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.8

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:25:47 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.7

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:25:14 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:24:43 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:24:12 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.4

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:23:29 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:22:54 น.

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:21:51 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:21:03 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/06/2015 เวลา 11:20:22 น.

ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/03/2015 เวลา 14:08:31 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 76180 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์