Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ข้อมูลพื้นฐานฯ

เทศบาลตำบลแม่เงิน ตั้งอยู่ เลขที่  88  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่เงิน อยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดเชียงราย 82 กิโลเมตร  และมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  101  ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน    63,125 ไร่ โดยประมาณ มีอาณาเขตติดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ      ติดกับ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย           

 

- ทิศใต้          ติดกับ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลริมโขงและตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   

- ทิศตะวันตก   ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ำโขงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต และติดต่อกับตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย             

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลแม่เงินมีการปลูกพืชไร่พืชสวนกันมากประกอบ  กับมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม สามารถแยกได้ดังนี้
1)  ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์                    ร้อยละ  40.45
2)  ค้าขาย                                            ร้อยละ  5.61
3)  รับจ้างทั่วไป                                      ร้อยละ  17.47
4)  อื่น ๆ                                              ร้อยละ  36.47
 
 

หน่วยธุรกิจ/กลุ่มเศรษฐกิจในเขตเทศบาล
 
 
- ตลาดสด
3
แห่ง
 
 
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
3
แห่ง
 
 
- ปั๊มหลอด
5
แห่ง
 
 
- โรงงานอุตสาหกรรม
2
แห่ง(ขนาดเล็ก)
 
 
- ธนาคารข้าว/โรงสีข้าว
28
แห่ง
 
 
- ร้านค้า
70
แห่ง
 
 
- ร้านเสริมสวย/ตัดผม
8
แห่ง
 
 
- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
6
แห่ง

 

         

ข้อมูลทางสังคม
 
 
การศึกษา
 
 
 
- โรงเรียนประถมศึกษา
5
แห่ง
 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
แห่ง
 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
 
- วัด/สำนักสงฆ์
9
แห่ง
 
 
- โบสถ์คริสต์จักร
2
แห่ง
 
 

สาธารณสุข
   
 
-สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
2
แห่ง
 
 
 
1) สถานีอนามัยบ้านปงของรับผิดชอบดูแล หมู่ที่ 5,1,2,3,6,9,10
 
 
 
2) สถานีอนามัยบ้านไร่ รับผิดชอบดูแล หมู่ที่ 7,4,11,12
 
 
- สถานพยาบาลเอกชน
2
แห่ง
 
 
- อสม.
169
คน
 
 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ
100
 
 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
- สถานีตำรวจภูธรประจำตำบล
1
แห่ง
 

ข้อมูลการบริการพื้นฐาน
 
 
การคมนาคม
 
 

-  ทางหลวงแผ่นดิน    เชียงแสน – เชียงของ                                    2              สาย
-  ทางหลวงชนบท     บ้านแซว – แม่เงิน- บ้านเมืองกาญจน์             1              สาย
-  การคมนาคมระหว่างบ้านในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางของ ร.พ.ช.   
-  การคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสม.(คอนกรีตเสริมไม้ไผ่)  ถนคสล.(คอนกรีตเสริมเหล็ก) บางส่วนเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง   

                               
 
 
 
การโทรคมนาคม
 
 
 
-  โทรศัพท์สาธารณะ
10
แห่ง
 
 

การไฟฟ้า
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   12           หมู่บ้าน

 
 

ประปา
     
 
- ประปา  อบต.
756
ครัวเรือน(หมู่  3,4,6,8,9,12)
 
 
- ประปาหมู่บ้าน
345
ครัวเรือน(หมู่ 5,10)
 
 
- ประปาหมู่บ้าน
228
ครัวเรือน(หมู่ 7) อยู่ระหว่างดำเนินการ(ปี2550)
 
 
- ประปาภูเขา
463
ครัวเรือน(หมู่ 1,2,11)
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
-  ลำน้ำ , ลำห้วย
7
สาย
 
 
-  แม่น้ำ
1
สาย(แม่น้ำโขง)
 
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     
 
-  อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ
11
แห่ง


 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 409437 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์