Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบทดลองประจำปี 2557.xls
•  งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558
•  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
•  ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1
•  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3
•  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
•  รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
•  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
•  รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
•  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
•  เทศบัญญัติ 2558.rar
•  เทศบัญญัติเพิ่มเติม 2558
•  เทศบัญญัติ 2559
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2
•  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
•  เทศบัญญัติ 2560
 
งบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินงาน 2557.rar
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2558
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)
•  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
•  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  แผ่นพับการคัดแยกขยะ
•  แผ่นพับสิทธิคนพิการ
•  แผ่นพับผู้สูงอายุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
•  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
 
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560
 
แผนท่องเที่ยว
•  แผนท่องเที่ยวแม่เงิน 59-63
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ข้อมูลพื้นฐานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบล และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ได้ยกฐานะสภาตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นผลให้สภาตำบลแม่เงินเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา

โครงสร้างพื้นฐาน


ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 
 
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรม อาชีพรองของประชากรในเขต คืออุตสาหกรรมในครัวเรือน และค้าขาย
 
 

หน่วยธุรกิจ/กลุ่มเศรษฐกิจในเขต อบต.
 
 
- ตลาด
3
แห่ง
 
 
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
3
แห่ง
 
 
- ปั๊มหลอด
5
แห่ง
 
 
- โรงงานอุตสาหกรรม
2
แห่ง(ขนาดเล็ก)
 
 
- ธนาคารข้าว/โรงสีข้าว
28
แห่ง
 
 
- ร้านค้า
70
แห่ง
 
 
- ร้านเสริมสวย/ตัดผม
8
แห่ง
 
 
- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
6
แห่ง
 

ข้อมูลทางสังคม
 
 
การศึกษา
 
 
 
- โรงเรียนประถมศึกษา
5
แห่ง
 
 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1
แห่ง
 
 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ปรจำหมู่บ้าน
12
แห่ง
 
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
แห่ง
 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
 
- วัด/สำนักสงค์
9
แห่ง
 
 
- โบสถ์คริสต์
2
แห่ง
 
 

สาธารณสุข
   
 
-สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
2
แห่ง
 
 
 
1) สถานีอนามัยบ้านปงของรับผิดชอบดูแล หมู่ที่ 5,1,2,3,6,9,10
 
 
 
2) สถานีอนามัยบ้านไร่ รับผิดชอบดูแล หมู่ที่ 7,4,11,12
 
 
- สถานพยาบาลเอกชน
2
แห่ง
 
 
- อสม.
169
คน
 
 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ
100
 
 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
- สถานีตำรวจภูธรประจำตำบล
1
แห่ง
 

ข้อมูลการบริการพื้นฐาน
 
 
การคมนาคม
 
 

-  ทางหลวงแผ่นดิน    เชียงแสน – เชียงของ                                    2              สาย
-  ทางหลวงชนบท     บ้านแซว – แม่เงิน- บ้านเมืองกาญจน์             1              สาย
-  การคมนาคมระหว่างบ้านในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางของ ร.พ.ช.   
-  การคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสม.(คอนกรีตเสริมไม้ไผ่)  ถนคสล.(คอนกรีตเสริมเหล็ก) บางส่วนเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง   

                               
 
 
 
การโทรคมนาคม
 
 
 
-  โทรศัพท์สาธารณะ
10
แห่ง
 
 

การไฟฟ้า
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   12           หมู่บ้าน

 
 

ประปา
     
 
- ประปา  อบต.
756
ครัวเรือน(หมู่  3,4,6,8,9,12)
 
 
- ประปาหมู่บ้าน
345
ครัวเรือน(หมู่ 5,10)
 
 
- ประปาหมู่บ้าน
228
ครัวเรือน(หมู่ 7) อยู่ระหว่างดำเนินการ(ปี2550)
 
 
- ประปาภูเขา
463
ครัวเรือน(หมู่ 1,2,11)
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
-  ลำน้ำ , ลำห้วย
7
สาย
 
 
-  แม่น้ำ
1
สาย(แม่น้ำโขง)
 
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     
 
-  อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ
14
แห่ง

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 65049 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์