Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“สังคมแห่งการเรียนรู้อยู่อย่างเกื้อกูล สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ นำแนวทางแบบเกษตรพอเพียงและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

การพัฒนาด้านการศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน

 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมอยู่ดี มีสุข

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ

 

การพัฒนาเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่าย

 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  การเผยแผ่ศาสนา

 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานบุคคล

บุคลากรเทศบาลตำบลแม่เงิน เป็นผู้มีสมถรรนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสำเร็จ

 

พัธกิจด้านการบริหารงานบุคคล

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด

2.สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลตำบลแม่เงิน

3.ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจสำคัญ

4.พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ ฯลฯ

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 365789 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์