Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

นโยบายผู้บริหาร

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 
 
1) ปรับปรุงและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคอย่างมีมาตรฐาน  คุณภาพและประสิทธิภาพ
 
 
2) ก่อสร้าง  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการสัญจร
 
 
3) ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล
 
 
4) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) น้ำประปา  โทรศัพท์ และพัฒนาฌาปนกิจสถาน
 
 
5) สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและก่อสร้าง บำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
 


ด้านเศรษฐกิจ/กลุ่มอาชีพและคุณภาพชีวิต

 
 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรีแม่บ้านในชุมชน
 
 
2) สนับสนุน  ส่งเสริมกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
 
 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส

 
 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เช่นสนับสนุนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
 
 
5) สนับสนุนพัฒนาสินค้า “ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ “ อย่างเป็นระบบ ในด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้า การตลาด การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 
 
6) สนับสนุนปัจจัยการผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
 
 
7) จัดตั้งศูนย์พัฒนาสินค้าหัตถกรรม สินค้า  OTOP  ของตำบล
 
 
8) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน
 
 
9) ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
 
 
10) ส่งเสริมการปลูกเศรษฐกิจและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
 


ด้านการศึกษา/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/การกีฬาและนันทนาการ

 
 
1) สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม  ขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพและคุณภาพ  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
 
 
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
3) สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนและเยาวชน เช่น จัดกิจกรรมงานวันเด็ก โครงการอบรมเยาวชนด้านต่าง ๆ
 
 
5) สนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
 
 
6) ส่งเสริมการศึกษาภายในตำบล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาภาคประชาชน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 
 
7) ส่งเสริม  สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 
 
8) ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
 
9) ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น เช่น ประเพณีแข่งเรือ  การสรงน้ำพระธาตุ   และวันสำคัญต่าง ๆ ของทางพุทธศาสนา
 
 
10) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
 
 
11) ส่งเสริมการทำนุบำรุงทุกศาสนา ศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
 


ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
2) ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสองข้างถนนให้สะอาดสวยงาม
 
 
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีต่าง ๆ โดยลดการใช้สารเคมีในพื้นที่
 
 
5) สนับสนุนการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ เช่น ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ
 
 
6) ส่งเสริม  สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
 
7) ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่นปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย   ฯลฯ 
 


ด้านการสาธารณสุข

 
 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านต่าง ๆ
 
 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเบาหวาน ฯลฯ
 
 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า เช่น การออกกำลังกาย
 
 
4) ส่งเสริมการให้ความรู้การป้องกันและป้องปรามการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชน
 
 
5) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
 


ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 
 
1) บริหารงานด้วยความโปร่งใส  เข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 
 
2) ชี้แจงงบประมาณการพัฒนาตำบลอย่างน้อยปีละ  1  ครั้งและสามารถตรวจสอบได้
 
 
3) เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
 
 
4) สนันสนุนให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน  ตลอดจนกิจกรรมของ อปพร.  ตำรวจบ้านและกลุ่มต่าง ๆ
 
 
5) สนับสนุนการพัฒนาความรู้  ความสามารถให้กับบุคลากร  สมาชิก อบต.และผู้นำในชุมชน
 
 
6) เข้าร่วมประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
 
 
7) ประสานงานภาครัฐในเรื่องสัญชาติชาวบ้านในพื้นที่สูง                                                                           
 
 
8) ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
 
 
9) ประสานความร่วมมือในการทำงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


ด้านการประสานงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
1) ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
 
 
2) ประสานงานสนับสนุนด้านบุคลากร  ด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆในการพัฒนาและบริหารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
     
 

นายดำรงด์         จันแปงเงิน

 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 438134 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์