หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน (การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
การประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

นโยบายผู้บริหาร

 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 
 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
 
 
2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
 
3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน และประสานงานการขยายเขตไฟฟ้าชุมชน
 
 
4) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
 
 
5) ก่อสร้างและซ่อมแซมฝานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน 
 


ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพ

 
 
1) ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเกษตรกร ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
 
2) ส่งเสิรม สนับสนุน การจัดตั้งตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 
 

3) ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

 


ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 
 
1) ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการบริหารที่ดิน ที่อยู่อาศัยและที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างเต็มที่
 
 
2) ประสานงาน ประสานงบประมาณโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งประสานงานการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค
 
 
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลแม่เงิน
 
4) สนับสนุน ประสานงาน ประสานงบประมาณโครงการผันน้ำโขงเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
 
5) พัฒนาเส้นทาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริวเณเส้นทางขึ้นสู่โครงการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
 
6) สนับสนุน ประสานงบประมาณโครงการป่าชุมชน และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่เงิน
 
 
7) สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลแม่เงิน
 
 
8) สนุบสนุน ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่เงิน
 


ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
1) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน
 
 
2) ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
3) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล
 
 
4) พัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลแม่เงิน
 


ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการจัดสวัสดิการสังคม

 
 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลแม่เงิน
 
 
2) ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
 
3) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
 
 
4) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
 
 
5) สนับสนุน โครงการรถรับ-ส่ง ผู้ป้วยเรื้อรัง
 


ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 
 
1) ส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ท้องถิ่น-ท้องที่ตำบลแม่เงิน
 
 
2) จัดทำโครงการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
3) สนับสนุนโครงการประชุมสัญจรร่วมกับทุกหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน
 
 
4) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี
 
 
5) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม อปพร. ชรบ. และตำรวจบ้าน
 
 
6) อำนวยความสะดวก การรับจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ตามนโยบายรัฐบาล
 
 
1) ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
 
 
2) ประสานงานสนับสนุนด้านบุคลากร  ด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆในการพัฒนาและบริหารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
     
 

นายสง่า  สิทธิแก้ว

 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 541061 ครั้ง กำลังออนไลน์ 51 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์