หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีงานภายใต้สำนักปลัดเทศบาล 10 งาน ดังนี้

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนพิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ รวมทั้ง การจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. งานนิติการ

- งานนิติกรรมสัญญา  งานร้องทุกข์ร้องเรียน  งานวินิจฉัย  ตีความวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมาย  งานให้ความคิดเห็นทางวิชาการและข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานติดต่อประสานงานด้านกฎหมาย  งานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและเผยแพร่ให้ความรู้ทางวิชาการกฎหมายแก่ประชาชน  งานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายกับส่วนราชการต่างๆ  และหน่วยงานภายนอก  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- งานการสำรวจข้อมูลชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ งานการสงเคราะห์ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบ  ภัยพิบัติต่าง ๆ  การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการจัดเตรียมพร้อมบุคลากรทางด้านเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภารกิจปกติ ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิง การให้บริการน้ำแก่ประชาชน ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง เช่น รถยนต์ดับเพลิง  รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

7. งานส่งเสริมการเกษตร

- มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร ดำเนินงานวิชาการเกษตร การเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

8. งานกิจการสภา

- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาฯ งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

9. งานบริหารงานทั่วไป

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชุมข้าราชการและผู้บริหาร งานการรายงานควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล งานเลือกตั้ง งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานถ่ายโอน งานประสานหน่วยงานอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

10. งานรัฐพิธี

- งานการจัดรัฐพิธี งานการจัดราชพิธี งานติดต่อประสานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี/ราชพิธีกับหน่วยงานต่าง ๆ งานแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี งานขออนุมัติเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี งานกิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506424 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์