หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน (การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
การประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
แผ่นพับการบำบัดน้ำเสีย

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 11:18:17 น.

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

เมื่อ 10/10/2020 เวลา 13:55:40 น.

แบบฟอร์มใบลากิจลาป่วยลาคลอดบุตร

เมื่อ 10/10/2020 เวลา 13:55:25 น.

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

เมื่อ 10/10/2020 เวลา 13:54:35 น.

สมรรถนะของข้าราชการท้องถิ่น

เมื่อ 15/10/2019 เวลา 11:08:46 น.

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทต.แม่เงิน

เมื่อ 11/10/2019 เวลา 10:54:32 น.

แบบคำขอมีบัตรคนพิการ

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:10:03 น.

แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:04:26 น.

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความผู้พิการ

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:03:35 น.

คำร้องทั่วไป

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:02:27 น.

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:02:16 น.

แผ่นพับสิทธิสตรี

เมื่อ 11/07/2018 เวลา 14:19:10 น.

แผ่นพับผู้สูงอายุ

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 13:24:31 น.

แผ่นพับสิทธิคนพิการ

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 13:09:23 น.

แผ่นพับการคัดแยกขยะ

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 12:34:55 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 541001 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์