Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/01/2018 เวลา 11:19:17 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/01/2018 เวลา 11:20:30 น.

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 18/01/2018 เวลา 11:25:40 น.

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

เมื่อ 18/01/2018 เวลา 11:28:12 น.

แบบรายงานผลการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 18/01/2018 เวลา 11:29:37 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 136187 ครั้ง กำลังออนไลน์ 16 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์