หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อ 30/07/2021 เวลา 13:38:58 น.

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/07/2021 เวลา 13:36:01 น.

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 17:56:15 น.

คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 15:25:20 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 4 มิถุนายน 2564

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 10:58:27 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 3 มีนาคม 2564

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 10:57:22 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2564

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 10:56:36 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2563

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 10:56:13 น.

คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหนาส่วนราชการ

เมื่อ 10/07/2021 เวลา 15:06:01 น.

คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อ 10/07/2021 เวลา 15:05:05 น.

คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

เมื่อ 10/07/2021 เวลา 14:54:43 น.

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีการลงนามหนังสือราชการเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดทำศพตามประเพณี

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 11:07:30 น.

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีการลงนามเอกสารราชการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 11:05:32 น.

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีการลงนามหนังสือราชการเกี่ยวกับการทำบัตรคนพิการ

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 11:03:17 น.

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 11:00:58 น.

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เมื่อ 23/03/2021 เวลา 10:20:25 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 4 มิถุนายน 2563

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 11:04:10 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 3 มีนาคม 2563

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 11:03:51 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2563

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 11:03:14 น.

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2562

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 11:02:28 น.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

เมื่อ 02/11/2020 เวลา 16:13:34 น.

ข้อบังว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 15/10/2020 เวลา 15:38:26 น.

คู่มือสมรรถนะพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 10/10/2020 เวลา 12:26:11 น.

พจนานุกรมสมรรถนะ

เมื่อ 10/10/2020 เวลา 12:24:40 น.

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (เพิ่มเติม)

เมื่อ 18/06/2020 เวลา 14:41:32 น.

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 18/06/2020 เวลา 14:35:57 น.

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 18/06/2020 เวลา 14:35:36 น.

ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 18/06/2020 เวลา 14:32:41 น.

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 13:59:17 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 13:51:40 น.

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน พ.ศ. 2561 - 2563

เมื่อ 27/06/2019 เวลา 15:31:36 น.

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 14:28:40 น.

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 14:28:23 น.

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 14:28:03 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506463 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์