Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรกำลังพนักงาน 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 14:28:03 น.

แผนอัตรกำลังพนักงาน 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 14:28:23 น.

แผนอัตรกำลังพนักงาน 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 14:28:40 น.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏฺิบัติงานของพนักงานจ้าง

เมื่อ 27/06/2019 เวลา 15:12:26 น.

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน พ.ศ. 2561 - 2563

เมื่อ 27/06/2019 เวลา 15:31:36 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 13:51:40 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 315464 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์