Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ

เมื่อ 02/12/2016 เวลา 10:34:00 น.

รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 02/12/2016 เวลา 10:45:43 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:33:23 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:33:43 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:34:01 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:34:29 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:34:44 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:00 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:15 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:28 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:43 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:56 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:55:31 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:56:07 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ต.ค. 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:56:39 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน พ.ย. 2560

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 08:52:44 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ธ.ค. 60

เมื่อ 09/01/2018 เวลา 11:26:15 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ม.ค. 61

เมื่อ 12/02/2018 เวลา 14:25:57 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ก.พ. 61

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 11:12:03 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน มี.ค. 61

เมื่อ 23/04/2018 เวลา 10:50:20 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อ 08/05/2018 เวลา 13:36:47 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 14:28:07 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อ 12/07/2018 เวลา 10:09:26 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 10:50:07 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

เมื่อ 12/09/2018 เวลา 11:44:28 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

เมื่อ 17/10/2018 เวลา 11:13:16 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อ 08/11/2018 เวลา 10:33:45 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 136197 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์