Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนป้องกันการทุจริต 2561 - 2564

เมื่อ 21/11/2018 เวลา 11:37:38 น.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบประเมิน 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 12/06/2019 เวลา 13:33:12 น.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบประเมิน 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561

เมื่อ 12/06/2019 เวลา 13:43:34 น.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบประเมิน 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562

เมื่อ 24/06/2020 เวลา 16:02:15 น.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประเมิน 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ. 2563

เมื่อ 24/06/2020 เวลา 16:02:40 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 362542 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์