Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558

เมื่อ 16/01/2015 เวลา 15:20:37 น.

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560

เมื่อ 22/01/2015 เวลา 14:27:14 น.

ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:09:13 น.

ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:09:28 น.

แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:09:58 น.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อ 19/02/2018 เวลา 15:51:30 น.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เมื่อ 27/02/2018 เวลา 14:12:04 น.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เมื่อ 21/09/2018 เวลา 09:17:22 น.

แนบท้ายประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:58:31 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

เมื่อ 07/12/2020 เวลา 09:33:41 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5

เมื่อ 07/12/2020 เวลา 09:34:04 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 409394 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์