Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:15:31 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:16:05 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:16:55 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:17:35 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:18:46 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2562

เมื่อ 28/10/2019 เวลา 11:46:09 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เมื่อ 16/07/2020 เวลา 10:56:26 น.

จดหมายข่าว วันที่ 18 มกราคม 2564

เมื่อ 22/01/2021 เวลา 13:21:43 น.

จดหมายข่าว วันที่ 25 มกราคม 2564

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 09:00:32 น.

จดหมายข่าว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 09:55:50 น.

จดหมายข่าว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 11:02:40 น.

จดหมายข่าว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 16:37:16 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานอื่น

เมื่อ 02/03/2021 เวลา 14:12:03 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 421106 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์