หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
จดหมายข่าว ฉบับ 1/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อ 11/10/2021 เวลา 11:07:25 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 15:35:40 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 15:35:31 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 7/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 15:35:11 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 6/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 15:35:01 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 5/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 15:34:48 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 4/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 28/09/2021 เวลา 15:33:11 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 3/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 11/09/2021 เวลา 10:41:31 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 2/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 10/09/2021 เวลา 11:52:49 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 1/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อ 03/09/2021 เวลา 15:53:39 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 31/08/2021 เวลา 14:49:20 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 09:35:57 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 6/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 08:50:44 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 5/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 08:50:26 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 4/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 08:48:49 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 3/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 08:48:28 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 2/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 13:12:23 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (2)

เมื่อ 06/08/2021 เวลา 15:11:15 น.

จดหมายข่าว ฉบับ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (1)

เมื่อ 06/08/2021 เวลา 15:11:00 น.

จดหมายข่าว 4/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อ 27/07/2021 เวลา 11:48:53 น.

จดหมายข่าว 3/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อ 27/07/2021 เวลา 11:48:40 น.

การตรวจประเมิน LPA

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 16:57:08 น.

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 16:56:49 น.

แนวปฏิบัติศาสนพิธีการทำบุญศพ

เมื่อ 30/06/2021 เวลา 15:25:01 น.

โครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อ 30/06/2021 เวลา 14:32:50 น.

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ

เมื่อ 30/06/2021 เวลา 14:20:29 น.

ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่เงิน

เมื่อ 30/06/2021 เวลา 14:06:03 น.

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน

เมื่อ 20/06/2021 เวลา 12:43:40 น.

ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข

เมื่อ 20/06/2021 เวลา 12:43:18 น.

งานสาธารณสุข ฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อ 14/06/2021 เวลา 15:54:29 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุม อปพร ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 14/06/2021 เวลา 15:53:13 น.

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น” คบจ. เชียงราย

เมื่อ 28/05/2021 เวลา 16:25:59 น.

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน

เมื่อ 28/05/2021 เวลา 16:25:44 น.

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อ 21/05/2021 เวลา 14:44:35 น.

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรค

เมื่อ 21/05/2021 เวลา 14:43:38 น.

การประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 13:56:18 น.

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:39:44 น.

การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:38:41 น.

กระทรวงมหาดไทย รณรงค์ป้องกันโควิด-19

เมื่อ 22/04/2021 เวลา 14:06:19 น.

สัปดาห์แห่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 24/03/2021 เวลา 09:52:44 น.

ประชาสัมพันธ์ งานเลือกตั้ง

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 10:25:43 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานอื่น

เมื่อ 02/03/2021 เวลา 14:12:03 น.

จดหมายข่าว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 16:37:16 น.

จดหมายข่าว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 11:02:40 น.

จดหมายข่าว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 09:55:50 น.

จดหมายข่าว วันที่ 25 มกราคม 2564

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 09:00:32 น.

จดหมายข่าว วันที่ 18 มกราคม 2564

เมื่อ 22/01/2021 เวลา 13:21:43 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เมื่อ 16/07/2020 เวลา 10:56:26 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2562

เมื่อ 28/10/2019 เวลา 11:46:09 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:18:46 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:17:35 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:16:55 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:16:05 น.

จดหมายข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 15:15:31 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506449 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์