Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
งบประมาณรายจ่าย
โอนงบประมาณรายจ่าย

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:33:23 น.

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:34:03 น.

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:34:57 น.

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:35:19 น.

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:35:32 น.

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:35:54 น.

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:36:54 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 11:02:18 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 11:02:49 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 11:03:10 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 11:06:07 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561

เมื่อ 15/09/2017 เวลา 11:06:37 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เมื่อ 21/09/2018 เวลา 09:16:23 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 07/11/2018 เวลา 10:31:30 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เมื่อ 05/09/2019 เวลา 11:29:57 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 23/09/2019 เวลา 14:49:54 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย)

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 13:52:22 น.

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 10:14:35 น.

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:23:14 น.

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:23:33 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:24:07 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:24:16 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:24:27 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:24:37 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:24:49 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:24:59 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:25:09 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:25:19 น.

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 11:25:29 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 420963 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์