Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:40:41 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เมื่อ 02/09/2015 เวลา 09:17:03 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558

เมื่อ 02/09/2015 เวลา 09:17:30 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557

เมื่อ 25/12/2015 เวลา 13:50:38 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

เมื่อ 25/12/2015 เวลา 13:51:29 น.

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57

เมื่อ 25/12/2015 เวลา 13:56:33 น.

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58

เมื่อ 25/12/2015 เวลา 13:57:02 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

เมื่อ 11/10/2016 เวลา 10:14:56 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560

เมื่อ 10/04/2017 เวลา 10:56:54 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อ 24/09/2018 เวลา 13:35:50 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อ 24/09/2018 เวลา 13:36:49 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เมื่อ 24/09/2018 เวลา 13:37:13 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อ 24/09/2018 เวลา 13:37:54 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 24/09/2018 เวลา 13:38:16 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

เมื่อ 25/09/2018 เวลา 09:09:41 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อ 25/09/2018 เวลา 09:10:06 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อ 25/09/2018 เวลา 09:10:29 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อ 25/09/2018 เวลา 09:11:05 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เมื่อ 25/09/2018 เวลา 09:12:51 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

เมื่อ 25/09/2018 เวลา 09:13:21 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561

เมื่อ 10/10/2018 เวลา 09:35:48 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 15:32:10 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อ 12/12/2018 เวลา 09:18:36 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เมื่อ 10/01/2019 เวลา 15:12:21 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อ 07/03/2019 เวลา 11:19:29 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อ 07/03/2019 เวลา 11:19:54 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อ 11/04/2019 เวลา 11:20:08 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อ 10/05/2019 เวลา 10:44:09 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อ 05/06/2019 เวลา 14:24:30 น.

สรูปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 10:42:36 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 08/07/2019 เวลา 13:58:26 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อ 03/09/2019 เวลา 09:33:01 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อ 11/10/2019 เวลา 10:09:55 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 234076 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์