Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

20/02/2015 เวลา 10:07:21 น.


โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2558

06/03/2015 เวลา 11:31:46 น.


โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2558

16/03/2015 เวลา 11:10:38 น.


โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

24/03/2015 เวลา 13:57:27 น.


ประเพณีสงกรานต์ตำบลแม่เงิน

22/04/2015 เวลา 14:56:45 น.


ทุ่งทานตะวัน@ปงของ

02/06/2015 เวลา 11:12:22 น.


อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

02/06/2015 เวลา 11:19:52 น.


กิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด)

24/06/2015 เวลา 10:59:51 น.


กิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า)

24/06/2015 เวลา 11:04:37 น.


อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากจนในตำบลแม่เงิน จำนวน 2 ราย

24/06/2015 เวลา 11:07:43 น.


ต้อนรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

14/07/2015 เวลา 09:37:43 น.


โครงการสร้างเครือข่ายทางความรู้สู่ชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน

14/07/2015 เวลา 09:44:46 น.


โครงการสร้างเครือข่ายทางความรู้สู่ชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน

14/07/2015 เวลา 09:51:30 น.


โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

14/07/2015 เวลา 09:54:21 น.


ปั่นเพื่อแม่

27/08/2015 เวลา 14:48:40 น.


ปั่นจักรยานปลูกป่า

27/08/2015 เวลา 14:56:06 น.


อบรมวัยใสอนามัยเจริญพันธุ์สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เงิน

04/09/2015 เวลา 09:09:17 น.


อบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

04/09/2015 เวลา 09:14:16 น.


ศูนย์พัฒนาชาวเขาเชียงรายมอบเงินสงเคราะห์

17/09/2015 เวลา 09:25:16 น.


อบจ.เชียงรายมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากจน

17/09/2015 เวลา 09:28:34 น.


อบรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุบ้านป่าคา

17/09/2015 เวลา 09:33:31 น.


ปั่นจักยานเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์

17/09/2015 เวลา 09:36:46 น.


โครงการพัฒนาดูแลช่วยเหลือแบบจิตอาสาของทีมจิตอาสาตำบลแม่เงิน วันที่ 15-16 ก.ย. 58

17/09/2015 เวลา 09:41:49 น.


อบรมประชุมโครงการสวัสดิการชุมชนประจำปี

17/09/2015 เวลา 10:04:42 น.


อบรมแพทย์ฉุกเฉิน

17/09/2015 เวลา 10:04:57 น.


5 ธันวาคม 2558

15/12/2015 เวลา 13:47:27 น.


Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"

15/12/2015 เวลา 13:51:32 น.


เปิดงานทานตะวันริมฝั่งโขง

08/01/2016 เวลา 10:19:12 น.


ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

25/02/2016 เวลา 10:49:27 น.


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ประจำปี 2559

17/03/2016 เวลา 13:57:37 น.


โครงการบูรณาการ คลองสวยน้ำใสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ประจำปี 2559

17/03/2016 เวลา 14:01:32 น.


โครงการอบรมสืบสานอนุรักษ์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

11/04/2016 เวลา 15:34:52 น.


ล้างส้วมพร้อมต้อนรับสงกรานต์ ประจำปี 2559

11/04/2016 เวลา 16:00:15 น.


ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

11/04/2016 เวลา 16:14:49 น.


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

12/04/2016 เวลา 08:41:45 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

20/06/2016 เวลา 16:32:39 น.


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและนำโดยแมลง ประจำปี 2559

30/06/2016 เวลา 09:58:47 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ประจำปี 2559

13/07/2016 เวลา 08:55:16 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมะนาวในยางรถยนต์ ประจำปี 2559

13/07/2016 เวลา 09:04:07 น.


โครงการการทำบายศรีและพวงหรีด ประจำปี พ.ศ. 2559

21/07/2016 เวลา 15:23:57 น.


โครงการอบรมแกนนำเยาวชนจิตอาสารักษ์สุขภาพ

21/07/2016 เวลา 15:34:59 น.


ปั่นเพื่อแม่ตำบลแม่เงิน 12 สิงหา 59

23/08/2016 เวลา 09:19:51 น.


โครงการอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแมเ่งิน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

21/09/2016 เวลา 14:33:47 น.


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่เงิน วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

21/09/2016 เวลา 14:37:11 น.


โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและศึกษาดูงนผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

09/03/2017 เวลา 14:53:34 น.


โครงกาารพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนตำบลแม่เงิน

09/03/2017 เวลา 14:57:31 น.


โครงการคัดแยกขยะขยายผลเป็นหมู่บ้านนำร่อง

09/03/2017 เวลา 15:03:40 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

09/03/2017 เวลา 15:07:11 น.


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559

09/03/2017 เวลา 15:10:17 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน

11/04/2017 เวลา 10:22:05 น.


โครงการฮอมผญ๋า นำพาสุขภาพดี ด้วยวิถีล้านนา ตำบลแม่เงิน ปี 60

25/04/2017 เวลา 10:58:11 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลเข้มแข็งลดความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

25/04/2017 เวลา 11:04:00 น.


โครงการอบรมแกนนำอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

25/04/2017 เวลา 11:11:55 น.


โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

02/06/2017 เวลา 08:12:48 น.


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ประจำปี 2560

03/07/2017 เวลา 13:41:49 น.


การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

03/07/2017 เวลา 16:26:00 น.


โครงการตรายางเตือนยางเตือนภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 10:54:08 น.


โครงการปลูกตันไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 11:00:57 น.


โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560

12/07/2017 เวลา 11:03:57 น.


โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 11:05:07 น.


โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่นำโดยแมลง ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 11:19:22 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำหรับผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 13:28:11 น.


โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2560

15/08/2017 เวลา 10:32:05 น.


โครงการผู้สูงวัยใส่ใจครอบครัวตำบลแม่เงิน

15/08/2017 เวลา 10:52:47 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:31:48 น.


โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:34:30 น.


โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:37:38 น.


โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรงตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:42:57 น.


โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:48:39 น.


โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

28/08/2017 เวลา 11:04:36 น.


โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

28/08/2017 เวลา 11:08:01 น.


โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลแม่เงิน

28/08/2017 เวลา 15:01:51 น.


โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

08/09/2017 เวลา 16:09:22 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

30/09/2017 เวลา 10:07:58 น.


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี

01/11/2017 เวลา 14:37:24 น.


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61

01/11/2017 เวลา 14:41:55 น.


โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปักผ้าลายม้ง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

03/01/2018 เวลา 11:07:15 น.


โครงการอบส่งส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

12/03/2018 เวลา 14:14:54 น.


โครงการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรการแปรรูปสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

12/03/2018 เวลา 14:40:00 น.


โครงการอบรมอาชีพการตีมีด ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

10/04/2018 เวลา 14:16:45 น.


โครงการ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ตำบลแม่เงิน

10/04/2018 เวลา 14:19:30 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

10/04/2018 เวลา 14:21:49 น.


โครงการฮอมผญ๋า นำพาสุขภาพดี ด้วยวิถีล้านนา ประจำปี 2561

25/04/2018 เวลา 12:00:34 น.


โครงการแข่งขันเรือพายบ้านปงของ

25/04/2018 เวลา 12:01:33 น.


โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปี 2561

28/06/2018 เวลา 13:41:24 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/06/2018 เวลา 13:48:30 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และการเพาะพันธ์พืชผักสวนครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

17/07/2018 เวลา 09:12:24 น.


ปลูกดอกพุทธรักษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

17/07/2018 เวลา 09:27:39 น.


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน

27/11/2018 เวลา 11:48:50 น.


กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

20/03/2019 เวลา 11:04:17 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27/06/2019 เวลา 15:49:07 น.


กิจกรรมจิตอาสา 5 ส

01/10/2019 เวลา 14:21:45 น.


โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01/10/2019 เวลา 14:39:57 น.


โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01/10/2019 เวลา 14:42:50 น.


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน

02/10/2019 เวลา 09:48:18 น.


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน

12/11/2019 เวลา 15:00:49 น.


โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

27/01/2020 เวลา 16:11:07 น.


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

11/03/2020 เวลา 15:30:21 น.


ดับไฟป่า

11/03/2020 เวลา 15:35:49 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13/03/2020 เวลา 15:58:00 น.


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นและหมอกควัน

13/03/2020 เวลา 15:59:07 น.


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24/06/2020 เวลา 16:09:48 น.


มอบวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ (นายสิทธิชัย พินา หมู่ที่ 9)

29/07/2020 เวลา 15:55:09 น.


มอบวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ (นายสมชาย แซ่เล้า หมู่ที่ 1)

29/07/2020 เวลา 16:01:02 น.


โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563

29/07/2020 เวลา 16:14:37 น.


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน ประจำปี 2562

04/08/2020 เวลา 10:37:37 น.


โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 10:43:25 น.


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 10:45:57 น.


การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงินประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 10:51:50 น.


โครงการจัดงานมหาสงกรานต์อำเภอเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:26:04 น.


โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:48:48 น.


โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนต้นต้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:50:02 น.


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:52:45 น.


โครงการอนุรักษ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน (ประเพณีตานก๋วยสลาก) ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 13:27:56 น.


ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่เงิน

04/08/2020 เวลา 16:20:48 น.


โครงการฮอมพญ๋านำพาสุขภาพดีด้วยวิถีล้านนาตำบลแม่เงิน

05/08/2020 เวลา 13:02:41 น.


โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

24/08/2020 เวลา 15:41:58 น.


โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี

24/08/2020 เวลา 16:17:47 น.


โครงการอบรมยาเสพติดในสถานศึกษา

26/08/2020 เวลา 15:31:10 น.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง)

27/08/2020 เวลา 15:46:41 น.


โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

18/09/2020 เวลา 13:51:08 น.


กิจกรรม "วิ่งฮอมบุญโฮงยาเจียงแสน"

26/11/2020 เวลา 15:51:46 น.


ดับไฟป่า บ้านป่าคาเหนือ หมู่ 9 ต.แม่เงิน อ.เภอเชียงแสน จ.เชียงราย

05/02/2021 เวลา 15:16:41 น.


ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน”

09/02/2021 เวลา 16:19:13 น.


ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เงิน

11/02/2021 เวลา 16:07:37 น.


 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 420948 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์