Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบทดลองประจำปี 2557.xls
•  งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558
•  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
•  ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1
•  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3
•  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
•  รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
•  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
•  รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
•  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
•  เทศบัญญัติ 2558.rar
•  เทศบัญญัติเพิ่มเติม 2558
•  เทศบัญญัติ 2559
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2
•  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
•  เทศบัญญัติ 2560
 
งบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินงาน 2557.rar
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2558
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)
•  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
•  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  แผ่นพับการคัดแยกขยะ
•  แผ่นพับสิทธิคนพิการ
•  แผ่นพับผู้สูงอายุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
•  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
 
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560
 
แผนท่องเที่ยว
•  แผนท่องเที่ยวแม่เงิน 59-63
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

20/02/2015 เวลา 10:07:21 น.


โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2558

06/03/2015 เวลา 11:31:46 น.


โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2558

16/03/2015 เวลา 11:10:38 น.


โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

24/03/2015 เวลา 13:57:27 น.


ประเพณีสงกรานต์ตำบลแม่เงิน

22/04/2015 เวลา 14:56:45 น.


ทุ่งทานตะวัน@ปงของ

02/06/2015 เวลา 11:12:22 น.


อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

02/06/2015 เวลา 11:19:52 น.


กิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด)

24/06/2015 เวลา 10:59:51 น.


กิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า)

24/06/2015 เวลา 11:04:37 น.


อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากจนในตำบลแม่เงิน จำนวน 2 ราย

24/06/2015 เวลา 11:07:43 น.


ต้อนรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

14/07/2015 เวลา 09:37:43 น.


โครงการสร้างเครือข่ายทางความรู้สู่ชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน

14/07/2015 เวลา 09:44:46 น.


โครงการสร้างเครือข่ายทางความรู้สู่ชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน

14/07/2015 เวลา 09:51:30 น.


โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

14/07/2015 เวลา 09:54:21 น.


ปั่นเพื่อแม่

27/08/2015 เวลา 14:48:40 น.


ปั่นจักรยานปลูกป่า

27/08/2015 เวลา 14:56:06 น.


อบรมวัยใสอนามัยเจริญพันธุ์สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เงิน

04/09/2015 เวลา 09:09:17 น.


อบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

04/09/2015 เวลา 09:14:16 น.


ศูนย์พัฒนาชาวเขาเชียงรายมอบเงินสงเคราะห์

17/09/2015 เวลา 09:25:16 น.


อบจ.เชียงรายมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากจน

17/09/2015 เวลา 09:28:34 น.


อบรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุบ้านป่าคา

17/09/2015 เวลา 09:33:31 น.


ปั่นจักยานเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์

17/09/2015 เวลา 09:36:46 น.


โครงการพัฒนาดูแลช่วยเหลือแบบจิตอาสาของทีมจิตอาสาตำบลแม่เงิน วันที่ 15-16 ก.ย. 58

17/09/2015 เวลา 09:41:49 น.


อบรมประชุมโครงการสวัสดิการชุมชนประจำปี

17/09/2015 เวลา 10:04:42 น.


อบรมแพทย์ฉุกเฉิน

17/09/2015 เวลา 10:04:57 น.


5 ธันวาคม 2558

15/12/2015 เวลา 13:47:27 น.


Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ"

15/12/2015 เวลา 13:51:32 น.


เปิดงานทานตะวันริมฝั่งโขง

08/01/2016 เวลา 10:19:12 น.


ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

25/02/2016 เวลา 10:49:27 น.


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ประจำปี 2559

17/03/2016 เวลา 13:57:37 น.


โครงการบูรณาการ คลองสวยน้ำใสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ประจำปี 2559

17/03/2016 เวลา 14:01:32 น.


โครงการอบรมสืบสานอนุรักษ์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

11/04/2016 เวลา 15:34:52 น.


ล้างส้วมพร้อมต้อนรับสงกรานต์ ประจำปี 2559

11/04/2016 เวลา 16:00:15 น.


ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

11/04/2016 เวลา 16:14:49 น.


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

12/04/2016 เวลา 08:41:45 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

20/06/2016 เวลา 16:32:39 น.


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและนำโดยแมลง ประจำปี 2559

30/06/2016 เวลา 09:58:47 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ประจำปี 2559

13/07/2016 เวลา 08:55:16 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมะนาวในยางรถยนต์ ประจำปี 2559

13/07/2016 เวลา 09:04:07 น.


โครงการการทำบายศรีและพวงหรีด ประจำปี พ.ศ. 2559

21/07/2016 เวลา 15:23:57 น.


โครงการอบรมแกนนำเยาวชนจิตอาสารักษ์สุขภาพ

21/07/2016 เวลา 15:34:59 น.


ปั่นเพื่อแม่ตำบลแม่เงิน 12 สิงหา 59

23/08/2016 เวลา 09:19:51 น.


โครงการอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแมเ่งิน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

21/09/2016 เวลา 14:33:47 น.


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่เงิน วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

21/09/2016 เวลา 14:37:11 น.


โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและศึกษาดูงนผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

09/03/2017 เวลา 14:53:34 น.


โครงกาารพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนตำบลแม่เงิน

09/03/2017 เวลา 14:57:31 น.


โครงการคัดแยกขยะขยายผลเป็นหมู่บ้านนำร่อง

09/03/2017 เวลา 15:03:40 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

09/03/2017 เวลา 15:07:11 น.


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559

09/03/2017 เวลา 15:10:17 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน

11/04/2017 เวลา 10:22:05 น.


โครงการฮอมผญ๋า นำพาสุขภาพดี ด้วยวิถีล้านนา ตำบลแม่เงิน ปี 60

25/04/2017 เวลา 10:58:11 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลเข้มแข็งลดความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

25/04/2017 เวลา 11:04:00 น.


โครงการอบรมแกนนำอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

25/04/2017 เวลา 11:11:55 น.


โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

02/06/2017 เวลา 08:12:48 น.


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ประจำปี 2560

03/07/2017 เวลา 13:41:49 น.


การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

03/07/2017 เวลา 16:26:00 น.


โครงการตรายางเตือนยางเตือนภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 10:54:08 น.


โครงการปลูกตันไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 11:00:57 น.


โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560

12/07/2017 เวลา 11:03:57 น.


โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 11:05:07 น.


โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่นำโดยแมลง ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 11:19:22 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำหรับผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

12/07/2017 เวลา 13:28:11 น.


โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2560

15/08/2017 เวลา 10:32:05 น.


โครงการผู้สูงวัยใส่ใจครอบครัวตำบลแม่เงิน

15/08/2017 เวลา 10:52:47 น.


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:31:48 น.


โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:34:30 น.


โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:37:38 น.


โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรงตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:42:57 น.


โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560

21/08/2017 เวลา 09:48:39 น.


โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

28/08/2017 เวลา 11:04:36 น.


โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

28/08/2017 เวลา 11:08:01 น.


โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลแม่เงิน

28/08/2017 เวลา 15:01:51 น.


โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

08/09/2017 เวลา 16:09:22 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

30/09/2017 เวลา 10:07:58 น.


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี

01/11/2017 เวลา 14:37:24 น.


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61

01/11/2017 เวลา 14:41:55 น.


 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 65043 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์