หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

20/03/2019 เวลา 11:04:17 น.


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27/06/2019 เวลา 15:49:07 น.


กิจกรรมจิตอาสา 5 ส

01/10/2019 เวลา 14:21:45 น.


โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01/10/2019 เวลา 14:39:57 น.


โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01/10/2019 เวลา 14:42:50 น.


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน

02/10/2019 เวลา 09:48:18 น.


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน

12/11/2019 เวลา 15:00:49 น.


โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

27/01/2020 เวลา 16:11:07 น.


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

11/03/2020 เวลา 15:30:21 น.


ดับไฟป่า

11/03/2020 เวลา 15:35:49 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13/03/2020 เวลา 15:58:00 น.


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นและหมอกควัน

13/03/2020 เวลา 15:59:07 น.


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24/06/2020 เวลา 16:09:48 น.


มอบวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ (นายสิทธิชัย พินา หมู่ที่ 9)

29/07/2020 เวลา 15:55:09 น.


มอบวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ (นายสมชาย แซ่เล้า หมู่ที่ 1)

29/07/2020 เวลา 16:01:02 น.


โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563

29/07/2020 เวลา 16:14:37 น.


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน ประจำปี 2562

04/08/2020 เวลา 10:37:37 น.


โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 10:43:25 น.


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 10:45:57 น.


การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงินประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 10:51:50 น.


โครงการจัดงานมหาสงกรานต์อำเภอเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:26:04 น.


โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:48:48 น.


โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนต้นต้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:50:02 น.


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 11:52:45 น.


โครงการอนุรักษ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน (ประเพณีตานก๋วยสลาก) ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020 เวลา 13:27:56 น.


ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่เงิน

04/08/2020 เวลา 16:20:48 น.


โครงการฮอมพญ๋านำพาสุขภาพดีด้วยวิถีล้านนาตำบลแม่เงิน

05/08/2020 เวลา 13:02:41 น.


โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

24/08/2020 เวลา 15:41:58 น.


โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี

24/08/2020 เวลา 16:17:47 น.


โครงการอบรมยาเสพติดในสถานศึกษา

26/08/2020 เวลา 15:31:10 น.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง)

27/08/2020 เวลา 15:46:41 น.


โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

18/09/2020 เวลา 13:51:08 น.


กิจกรรม "วิ่งฮอมบุญโฮงยาเจียงแสน"

26/11/2020 เวลา 15:51:46 น.


ดับไฟป่า บ้านป่าคาเหนือ หมู่ 9 ต.แม่เงิน อ.เภอเชียงแสน จ.เชียงราย

05/02/2021 เวลา 15:16:41 น.


ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน”

09/02/2021 เวลา 16:19:13 น.


ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เงิน

11/02/2021 เวลา 16:07:37 น.


ประชาสัมพันธ์จากผู้ว่าจัวหวัดเชียงราย

12/03/2021 เวลา 16:28:15 น.


ฉีดพ่นละอองน้ำ ตำบลแม่เงิน

12/03/2021 เวลา 16:30:44 น.


รดน้ำถนน หมู่ 5 และ หมู่ 10 ตำบลแม่เงิน

12/03/2021 เวลา 16:34:32 น.


โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

24/03/2021 เวลา 14:36:23 น.


บรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้ง

31/03/2021 เวลา 11:35:13 น.


ประชุมเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลแม่เงิน

21/05/2021 เวลา 13:47:07 น.


โครงการเทศบาลพบผู้นำชุมชน

01/06/2021 เวลา 15:09:24 น.


สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16/06/2021 เวลา 13:38:55 น.


โครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564

07/07/2021 เวลา 08:27:46 น.


โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564

08/07/2021 เวลา 13:01:49 น.


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563

13/07/2021 เวลา 11:44:21 น.


โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา

16/07/2021 เวลา 08:46:48 น.


พิธีรับพระราชทาน พันธุ์ปลานิลจิตรลดา

19/07/2021 เวลา 09:29:41 น.


โครงการผู้นำเยาวชนต้นแบบ เก่ง ดี และมีจิตอาสา

01/10/2021 เวลา 10:49:50 น.


โครงการสืบสานศิลปะล้านนา

01/10/2021 เวลา 10:50:19 น.


โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

01/10/2021 เวลา 10:50:37 น.


 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506452 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์