Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 21/08/2017 เวลา 09:34:30 น.

โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย *********************************** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้บริหารโครงการ นายดำรงค์ จันแปงเงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน นายปรัชญา แสงระชัฏ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน เจ้าหน้าที่โครงการ นายวินัย อินต๊ะ นักพัฒนาชุมชน นายสอาด การินทร์ จินดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิต เกษตรกรที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ว่างงาน ได้มีโอกาสผลิตผักเพื่อบริโภค ในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน เมื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติ มีความชำนาญ สามารถนำไปเป็นอาชีพที่ถาวรได้ในอนาคต และสามารถช่วยจุนเจือฐานะทางครอบครัว ในตำบลแม่เงิน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว และผลไม้ต่าง ๆ เช่น ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ สับปะรด กระท้อน ฯลฯ ดังจะเห็นได้ตามตลาดนัดหรือตามร้านค้าต่าง ๆ ที่มีการนำพืชผลทางการเกษตรมาขาย โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ประจำปี 2560 จัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ดังนั้น งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างรายได้ลดรายจ่าย โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริมโดยการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น 2.2 เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 เพื่อให้ส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น เป็นการลดรายจ่ายในเรื่องของการซื้อกล้าต้นไม้ต่าง ๆ และสร้างรายได้ในการจำหน่ายกล้าไม้ 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 3. กิจกรรม/งาน/เป้าหมาย จัดอบรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่นให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 40 คน 4. วิธีดำเนินการ 4.๑ ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ/จัดหากลุ่มเป้าหมาย 4.๒ เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 4.๔ ดำเนินการตามโครงการ 4.๕ สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน 5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 6. งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตั้งไว้ 10,000 บาท หน้า 99 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 7.1 ค่าอาหาร จำนวน 40 คน x 80 บาท x 1 มื้อ รวมเป็นเงิน 3,200 บาท 7.2 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 7.3 ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง x 300 บาท รวมเป็นเงิน 1,800 บาท 7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม รวมเป็นเงิน 2,800 บาท 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 x 2 เมตร รวมเป็นเงิน 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 เกิดการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริมโดยการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ให้ประชาชนในตำบลแม่เงิน 8.2 เกิดการขับเคลื่อนอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8.3 มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่นไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าและเพิ่มรายได้โดยการจำหน่ายกล้าไม้ 8.4 เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9.1 เทศบาลตำบลแม่เงิน 9.2 กศน. ตำบลแม่เงิน 9.3 ศูนย์เรียนรู้และให้บริการเทศบาลตำบลแม่เงิน 9.4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ผู้เขียนโครงการ ( นายวินัย อินต๊ะ ) นักพัฒนาชุมชน ผู้เสนอโครงการ ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้เห็นชอบโครงการ ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................. ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้อนุมัติโครงการ ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................................................... ( นายดำรงค์ จันแปงเงิน ) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการสร้างเครือข่ายทางความรู้สู่ชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน

โครงการฮอมผญ๋า นำพาสุขภาพดี ด้วยวิถีล้านนา ประจำปี 2561

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำหรับผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่เงิน วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 315416 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์