Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 21/08/2017 เวลา 09:37:38 น.

เทศบาลตำบลแม่เงิน ร่วมกับ ศพค.แม่เงิน จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย *********************************** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้บริหารโครงการ นายดำรงค์ จันแปงเงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน นายปรัชญา แสงระชัฏ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน เจ้าหน้าที่โครงการ นายวินัย อินต๊ะ นักพัฒนาชุมชน นายสอาด การินทร์ จินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1.หลักการและเหตุผล ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาที่ เดินตามการชี้นำของประเทศตะวันตก ทำให้ทุกองคาพยพของสังคมพลอยถูกขับเคลื่อน หรือบางส่วนอาจเข้าข่ายการถูกฉุดดึงไปตามกระแสการพัฒนาด้วย สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน ทำให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ย่าตายาย ออกจากกัน ผลของการพัฒนานั้นแม้จะทาให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยกาลังตกต่ำอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่ ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้ง หรือผ่อนคลายปัญหาได้ ทุกคนได้แต่คอยเรียกร้องให้คนนอก ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่รัฐบาลให้เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไร สังคมทำให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาของสังคม แต่สิ่งที่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันก็คือสังคมต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น ต้องทาความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะขาดข้อมูลที่ลึกซึ้ง น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้ ดังนั้น งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อเป็นการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว รวมถึงเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเกิดเป็นความสามัคคีอันนำไปสู่การทำให้ครอบครัวอบอุ่นต่อไป 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อเป็นการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ 2.2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว 2.4 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเกิดเป็นความสามัคคีอันนำไปสู่การทำให้ครอบครัวอบอุ่น 3. กิจกรรม/งาน/เป้าหมาย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่น จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวทำดอกไม้จันทน์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว จัดกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ในครอบครัว จัดกิจกรรมปั่นเที่ยวเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมตำบลแม่เงิน จัดกิจกรรมครอบครัวรักษ์ธรรม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวปลูกต้นดอกดาวเรือง เป้าหมาย ผู้ประชาชนทั่วไปในตำบลแม่เงิน จำนวน 90 คน เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 10 คน รวม 100 คน 4. วิธีดำเนินการ 4.๑ ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ 4.๒ เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดเตรียมสถานที่อบรม สถานที่จัดกิจกรรม กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน สถานที่ปลูกดอกดาวเรือง ประสานงานหน่วยงานภาคีเพื่อขอรับการสนับสนุน 4.๔ ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 4.๕ สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน 5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6. งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตั้งไว้ 20,000 บาท หน้า 99 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ตามเอกสารแนบท้าย 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 มีกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ 8.2 เกิดสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 8.3 มีกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว 8.4 สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเกิดเป็นความสามัคคีอันนำไปสู่การทำให้ครอบครัวอบอุ่น 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9.1 เทศบาลตำบลแม่เงิน 9.2 สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว 9.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(แม่เงิน) 9.4 กศน. ตำบลแม่เงิน 9.5 ศูนย์เรียนรู้และให้บริการเทศบาลตำบลแม่เงิน 9.6 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และการเพาะพันธ์พืชผักสวนครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน ประจำปี 2562

กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน

โครงการฮอมผญ๋า นำพาสุขภาพดี ด้วยวิถีล้านนา ประจำปี 2561

โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแมเ่งิน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 420915 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์