Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 28/08/2017 เวลา 11:08:01 น.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมโครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศและการดิ้นรนต่อสู้ของประชาชนเพื่อการดำรงชีวิต สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงร่ำรวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยก ส่วนทำให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ ย่าตายาย ออกจากกัน ซึ่ง ผลของการพัฒนาแม้จะทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ทว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดู ปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูง ไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอก บ้านมากกว่าสังคมในบ้าน สภาพการณ์ เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยกำลังตกต่ำอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่ ดังนั่นสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นแกนกลางของสังคมไทย ที่เป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่งบิดา มารดา และบุตร สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถผนึกกำลังเป็นพลัง สร้างคนในครอบครัวให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่สร้างครอบครัวให้ มั่นคง ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักความเข้าใจ ความเอื้ออาธรให้กันและกัน เนื่องจากครอบครัวที่อบอุ่น จะช่วยเป็นภูมิต้านทานปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยเสริมสร้าง สังคมให้น่าอยู่และสันติสุขมากขึ้น ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำ “โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ดูแลซึ่งกันและกัน สุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดี รวมถึงธรรมรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน อนุรักษ์ให้อยู่ คู่สังคมไทยและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย และสิ่งสำคัญเพื่อให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ช่องว่างระหว่างครอบครัวตลอดถึงให้ครอบครัวรู้จัก ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัว 2.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ครอบครัวเกิดความรักความหวงแหน ตลอดถึง ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน 2.4 เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน 2.5 เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งลดปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และปัญหาอื่น ๆ ในครอบครัว

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจครอบครัวตำบลแม่เงิน

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560

โครงการอบรมอาชีพการตีมีด ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน

โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

ล้างส้วมพร้อมต้อนรับสงกรานต์ ประจำปี 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมวัยใสอนามัยเจริญพันธุ์สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เงิน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 407776 ครั้ง กำลังออนไลน์ 3 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์