Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 30/09/2017 เวลา 10:07:58 น.

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ที่ ชร 58701/ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขออนุมัติในการจัดทำและดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ลงชื่อ) ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่ควรอนุมัติ เพราะ............................................................................................................................ (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................................................. (ลงชื่อ) (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 58701/ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานความต้องการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 15,000 บาท หน้า 100 เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ) เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขออนุมัติจัดทำและดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้กองคลัง งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ ( นายปรัชญา แสงระชัฎ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน .................................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระชัฎ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน คำสั่งนายกเทศมนตรี .................................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย *********************************** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้บริหารโครงการ นายดำรงค์ จันแปงเงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน นายปรัชญา แสงระชัฏ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน เจ้าหน้าที่โครงการ นายวินัย อินต๊ะ นักพัฒนาชุมชน นายสอาด การินทร์ จินดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจกับสุขภาพและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นผักและผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผักจึงขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีคณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ระบบการทำงานที่สมดลในร่างกาย มีวิตามิน แร่ธาตุคุณประโยชนอยางมหาศาลแกระบบการทางานทสมดุลในรางกาย มีวิตามน แรธาตุและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนี้ผักยังให้พลังงานที่ต่ำสำหรับผู้ต้องการควบคุมอาหารและน้ำหนัก ผักจึงถือว่าเป็นอาหารมือหลักๆ ในทุกวัน ซึ่งมูลค่าในการบริโภคผักในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันผักที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการปลูกด้วยวิธีการเร่งโต เร่งผลิต และมีการกระตุ้นด้วยสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการนำสารเคมีที่มีพิษมาใชในการกาจดโรคและแมลง ซึ่งบางโครงเกษตรกรไม่ได้ทิ้งช่วงใหสารเคมีสลายก่อนชวงเวลาเก็บเกี่ยว สารเคมีดังกล่าวจึงตกค้างมาถึงมือผู้ซื้อและผู้บริโภค ทำให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุที่มาของโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้น การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics ซึ่งเป็นระบบปิด จึงลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด การปลูกโดยใช้ Hydroponics มีข้อดีหลายประการ อันได้แก่ผักที่ได้มีคุณภาพ ความสด และ กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการรับประทานผักปลอดสารพิษมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นลง ค่าใช้จ่ายแปรผันในการปลูกต่ำปลูกได้ในทำเลที่ใกล้กับแหล่งผู้ซื้อหรือในเขตปริมณฑลได้เนื่องจากใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก และยังลดต้นทุนขนส่งได้ด้วย และยังสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดตามความต้องการของตลาด ดังนั้น งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคและจำหน่าย 2.2 เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 เพื่อให้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 3. กิจกรรม/งาน/เป้าหมาย จัดอบรมการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ให้กับ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คน 4. วิธีดำเนินการ 4.๑ ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ/จัดหากลุ่มเป้าหมาย 4.๒ เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 4.๔ ดำเนินการตามโครงการ 4.๕ สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน 5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2560 6. งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 10,000 บาท หน้า 100 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 7.1 ค่าอาหาร จำนวน 30 คน x 80 บาท x 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 2,400 บาท 7.2 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 25 บาท x 3 มื้อ รวมเป็นเงิน 2,250 บาท 7.3 ค่าวิทยากร จำนวน 9 ชั่วโมง x 500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท 7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 5,650 บาท 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 x 2 เมตร รวมเป็นเงิน 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 เกิดการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริมการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ให้ประชาชนในตำบลแม่เงิน 8.2 เกิดการขับเคลื่อนอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8.3 มีการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 8.4 เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9.1 เทศบาลตำบลแม่เงิน 9.2 กศน. ตำบลแม่เงิน 9.3 ศูนย์เรียนรู้และให้บริการเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้เขียนโครงการ ( นายวินัย อินต๊ะ ) นักพัฒนาชุมชน ผู้เสนอโครงการ ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้เห็นชอบโครงการ ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................. ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้อนุมัติโครงการ ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................................................... ( นายดำรงค์ จันแปงเงิน ) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย . ที่ ชร 58701/157 . วันที่ . 3 เมษายน 2560 . เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ชุด เรื่องเดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือส่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 15,000 บาท ปรากฎในหน้า 100 ข้อเท็จจริง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดดำเนิจกิจกรรมตามโครงการในวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์คือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน มีความประสงค์ที่จะยืมเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ข้อกฎหมาย 1. ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 /ข้อพิจารณา... ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติยืมเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (นายวินัย อินต๊ะ) นักพัฒนาชุมชน ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ( ) ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เพราะ................................................................................................................. (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ................................................................................................................................................ (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ............................................................................................................................................................. (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ****************** วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เวลา 09.00 – 11.00 หลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผักแต่ละประเภท เวลา 11.00 – 12.00 การทำโรงเรือนและระบบพ่นหมอก เวลา 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 15.00 สารละลายธาตุอาหารผักไฮโดรโปนิกส์ บรรยาย, วัด pHและเติมปุ๋ย C, การวัด EC และเติมปุ๋ยA.B เวลา 15.00 – 16.00 การควบคุมโรคพืชและแมลงด้วยชีววิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.00 บรรยายการวางแผนการปลูกและขั้นตอนการปลูก บรรยาย และปฎิบัติการเพาะเมล็ด บรรยาย, วัด pHและเติมปุ๋ย C, การวัด EC และเติมปุ๋ยA.B เวลา 11.00 – 12.00 บรรยายเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาการเก็บน้ำยาเอนกประสงค์ - สรุปเนื้อหาการจัดกิจกรรมทั้งหมด - ประเมินการจัดกิจกรรม หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาหารว่างระหว่างการอบรมเวลา 10.00-10.15 และ 15.00-15.15 แบบประเมินตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 - ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 คำอธิบายแบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป เพศ  ชาย  หญิง อายุ  ต่ำกว่า 18 ปี  19 – 25 ปี  26 – 35 ปี  36 – 45 ปี  46 – 59 ปี  60 ปีขึ้นไป การศึกษา  ไม่เคยศึกษา  ต่ำกว่า ป.4  ป.4  ป.6  มัธยมต้น  มัธยมปลาย ปวช. ปวส.  อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ  เกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  ธุรกิจส่วนตัว  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ....................... ตอนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /การนำความรู้ไปใช้ มากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 น้อย 2 น้อยที่สุด 1 ด้านวิทยากร 1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4. อาหาร มีความเหมาะสม ด้านความรู้ความเข้าใจ 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ด้านการนำความรู้ไปใช้ 1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3. คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ **ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม* ที่ ชร 58701/ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ 5 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เรียน เกษตรอำเภอเชียงแสน สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการปลูกพืชไร้ดินฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 30 คน และมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 นั้น เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงขออนุญาตให้ นายเขลางค์ วงศ์โสภา ซึ่งเป็นบุคคลากรในสังกัดท่านเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ โทรศัพท์/โทรสาร๐ –๕๓๑๘- ๒๒๗- ๑ ต่อ ๑๑ www.maengoen.go.th mng_cs@hotmail.com “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ที่ ชร 58701/384 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ 4 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เรียน คุณทวีวัฒน์ มะโนแก้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 40 คน และมีกำหนดการอบรมในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน (หลังเก่า) เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ โทรศัพท์/โทรสาร๐ –๕๓๑๘- ๒๒๗- ๑ ต่อ ๑๑ www.maengoen.go.th mng_cs@hotmail.com “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ใบตอบรับวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 เรื่อง ตอบรับเป็นวิทยากร เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ตามที่เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 30 คน และมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 นั้น ทั้งนี้ ได้เชิญข้าพเจ้าเป็นวิทยากร รายละเอียดตามที่ทราบแล้ว นั้น ในการนี้ ข้าพเจ้า • ยินดีรับเป็นวิทยากร • ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้ เนื่องจาก.......................................................... .................................................................................................................. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..................................................... (.................................................) กรุณาส่งแบบตอบรับกลับคืน เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053-182271 หรือ ทางอีเมลล์ mng_cs@hotmail.com คำกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 วันที่ 8 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ****************** เรียน ท่านผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าอบรมท่าน ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ในวันนี้ ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน มีแนวคิดที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในเรื่องของการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โครงการนี้เทศบาลตำบลแม่เงินได้ดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน และจะมีโครงการดี ๆ แบบนี้อีก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดทำโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณเข้าอบรมทุกท่าน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ณ บัดนี้ ................................................................ ใบสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว . ที่อยู่ หมู่ที่ ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150 โทรศัพท์ โทรสาร E-mail : . ขอแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลงชื่อ ผู้สมัคร ( ) บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ที่ ชร 58701/ วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงินประจำปี 2560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลรายงานโครงการฯ จำนวน 1 ชุด ตามที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จไปแล้วในวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 นั้น บัดนี้งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ( นายวินัย อินต๊ะ ) นักพัฒนาชุมชน ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรพิจารณา ( ) ไม่ควรพิจารณา เพราะ....................................................................................................................... (ลงชื่อ) ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรพิจารณา ( ) ไม่ควรพิจารณา เพราะ.................................................................................................................... (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ( ) รับทราบ / ดำเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ต่อไป ( ) ไม่รับทราบ เพราะ.............................................................................................................................. (ลงชื่อ) (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สรุปรายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจกับสุขภาพและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นผักและผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผักจึงขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีคณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ระบบการทำงานที่สมดลในร่างกาย มีวิตามิน แร่ธาตุคุณประโยชนอยางมหาศาลแกระบบการทางานทสมดุลในรางกาย มีวิตามน แรธาตุและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนี้ผักยังให้พลังงานที่ต่ำสำหรับผู้ต้องการควบคุมอาหารและน้ำหนัก ผักจึงถือว่าเป็นอาหารมือหลักๆ ในทุกวัน ซึ่งมูลค่าในการบริโภคผักในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันผักที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการปลูกด้วยวิธีการเร่งโต เร่งผลิต และมีการกระตุ้นด้วยสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการนำสารเคมีที่มีพิษมาใชในการกาจดโรคและแมลง ซึ่งบางโครงเกษตรกรไม่ได้ทิ้งช่วงใหสารเคมีสลายก่อนชวงเวลาเก็บเกี่ยว สารเคมีดังกล่าวจึงตกค้างมาถึงมือผู้ซื้อและผู้บริโภค ทำให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุที่มาของโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้น การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics ซึ่งเป็นระบบปิด จึงลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด การปลูกโดยใช้ Hydroponics มีข้อดีหลายประการ อันได้แก่ผักที่ได้มีคุณภาพ ความสด และ กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการ

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการอบรมสืบสานอนุรักษ์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

อบรมประชุมโครงการสวัสดิการชุมชนประจำปี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ประจำปี 2560

ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี 2560

โครงการแข่งขันเรือพายบ้านปงของ

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมะนาวในยางรถยนต์ ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 188919 ครั้ง กำลังออนไลน์ 36 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์