Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 30/09/2017 เวลา 10:07:58 น.

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ที่ ชร 58701/ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขออนุมัติในการจัดทำและดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ลงชื่อ) ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่ควรอนุมัติ เพราะ............................................................................................................................ (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................................................. (ลงชื่อ) (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 58701/ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานความต้องการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 15,000 บาท หน้า 100 เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ) เทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขออนุมัติจัดทำและดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้กองคลัง งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ ( นายปรัชญา แสงระชัฎ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน .................................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระชัฎ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน คำสั่งนายกเทศมนตรี .................................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย *********************************** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้บริหารโครงการ นายดำรงค์ จันแปงเงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน นายปรัชญา แสงระชัฏ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน เจ้าหน้าที่โครงการ นายวินัย อินต๊ะ นักพัฒนาชุมชน นายสอาด การินทร์ จินดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจกับสุขภาพและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นผักและผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผักจึงขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีคณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ระบบการทำงานที่สมดลในร่างกาย มีวิตามิน แร่ธาตุคุณประโยชนอยางมหาศาลแกระบบการทางานทสมดุลในรางกาย มีวิตามน แรธาตุและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนี้ผักยังให้พลังงานที่ต่ำสำหรับผู้ต้องการควบคุมอาหารและน้ำหนัก ผักจึงถือว่าเป็นอาหารมือหลักๆ ในทุกวัน ซึ่งมูลค่าในการบริโภคผักในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันผักที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการปลูกด้วยวิธีการเร่งโต เร่งผลิต และมีการกระตุ้นด้วยสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการนำสารเคมีที่มีพิษมาใชในการกาจดโรคและแมลง ซึ่งบางโครงเกษตรกรไม่ได้ทิ้งช่วงใหสารเคมีสลายก่อนชวงเวลาเก็บเกี่ยว สารเคมีดังกล่าวจึงตกค้างมาถึงมือผู้ซื้อและผู้บริโภค ทำให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุที่มาของโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้น การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics ซึ่งเป็นระบบปิด จึงลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด การปลูกโดยใช้ Hydroponics มีข้อดีหลายประการ อันได้แก่ผักที่ได้มีคุณภาพ ความสด และ กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการรับประทานผักปลอดสารพิษมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นลง ค่าใช้จ่ายแปรผันในการปลูกต่ำปลูกได้ในทำเลที่ใกล้กับแหล่งผู้ซื้อหรือในเขตปริมณฑลได้เนื่องจากใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก และยังลดต้นทุนขนส่งได้ด้วย และยังสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดตามความต้องการของตลาด ดังนั้น งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคและจำหน่าย 2.2 เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 เพื่อให้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 3. กิจกรรม/งาน/เป้าหมาย จัดอบรมการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ให้กับ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คน 4. วิธีดำเนินการ 4.๑ ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ/จัดหากลุ่มเป้าหมาย 4.๒ เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 4.๔ ดำเนินการตามโครงการ 4.๕ สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน 5. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2560 6. งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 10,000 บาท หน้า 100 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 7.1 ค่าอาหาร จำนวน 30 คน x 80 บาท x 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 2,400 บาท 7.2 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 25 บาท x 3 มื้อ รวมเป็นเงิน 2,250 บาท 7.3 ค่าวิทยากร จำนวน 9 ชั่วโมง x 500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท 7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 5,650 บาท 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 x 2 เมตร รวมเป็นเงิน 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 เกิดการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริมการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ให้ประชาชนในตำบลแม่เงิน 8.2 เกิดการขับเคลื่อนอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8.3 มีการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 8.4 เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 9.1 เทศบาลตำบลแม่เงิน 9.2 กศน. ตำบลแม่เงิน 9.3 ศูนย์เรียนรู้และให้บริการเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้เขียนโครงการ ( นายวินัย อินต๊ะ ) นักพัฒนาชุมชน ผู้เสนอโครงการ ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้เห็นชอบโครงการ ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................. ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ผู้อนุมัติโครงการ ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................................................... ( นายดำรงค์ จันแปงเงิน ) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย . ที่ ชร 58701/157 . วันที่ . 3 เมษายน 2560 . เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ชุด เรื่องเดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือส่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 15,000 บาท ปรากฎในหน้า 100 ข้อเท็จจริง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดดำเนิจกิจกรรมตามโครงการในวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์คือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน มีความประสงค์ที่จะยืมเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ข้อกฎหมาย 1. ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 /ข้อพิจารณา... ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติยืมเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (นายวินัย อินต๊ะ) นักพัฒนาชุมชน ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ( ) ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เพราะ................................................................................................................. (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ................................................................................................................................................ (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ............................................................................................................................................................. (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ****************** วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เวลา 09.00 – 11.00 หลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผักแต่ละประเภท เวลา 11.00 – 12.00 การทำโรงเรือนและระบบพ่นหมอก เวลา 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 15.00 สารละลายธาตุอาหารผักไฮโดรโปนิกส์ บรรยาย, วัด pHและเติมปุ๋ย C, การวัด EC และเติมปุ๋ยA.B เวลา 15.00 – 16.00 การควบคุมโรคพืชและแมลงด้วยชีววิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.00 บรรยายการวางแผนการปลูกและขั้นตอนการปลูก บรรยาย และปฎิบัติการเพาะเมล็ด บรรยาย, วัด pHและเติมปุ๋ย C, การวัด EC และเติมปุ๋ยA.B เวลา 11.00 – 12.00 บรรยายเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาการเก็บน้ำยาเอนกประสงค์ - สรุปเนื้อหาการจัดกิจกรรมทั้งหมด - ประเมินการจัดกิจกรรม หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาหารว่างระหว่างการอบรมเวลา 10.00-10.15 และ 15.00-15.15 แบบประเมินตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 - ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 คำอธิบายแบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป เพศ  ชาย  หญิง อายุ  ต่ำกว่า 18 ปี  19 – 25 ปี  26 – 35 ปี  36 – 45 ปี  46 – 59 ปี  60 ปีขึ้นไป การศึกษา  ไม่เคยศึกษา  ต่ำกว่า ป.4  ป.4  ป.6  มัธยมต้น  มัธยมปลาย ปวช. ปวส.  อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ  เกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  ธุรกิจส่วนตัว  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ....................... ตอนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็น ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /การนำความรู้ไปใช้ มากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 น้อย 2 น้อยที่สุด 1 ด้านวิทยากร 1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4. อาหาร มีความเหมาะสม ด้านความรู้ความเข้าใจ 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ด้านการนำความรู้ไปใช้ 1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3. คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ **ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม* ที่ ชร 58701/ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ 5 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เรียน เกษตรอำเภอเชียงแสน สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการปลูกพืชไร้ดินฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 30 คน และมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 นั้น เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงขออนุญาตให้ นายเขลางค์ วงศ์โสภา ซึ่งเป็นบุคคลากรในสังกัดท่านเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ โทรศัพท์/โทรสาร๐ –๕๓๑๘- ๒๒๗- ๑ ต่อ ๑๑ www.maengoen.go.th mng_cs@hotmail.com “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ที่ ชร 58701/384 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ 4 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เรียน คุณทวีวัฒน์ มะโนแก้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 40 คน และมีกำหนดการอบรมในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน (หลังเก่า) เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ โทรศัพท์/โทรสาร๐ –๕๓๑๘- ๒๒๗- ๑ ต่อ ๑๑ www.maengoen.go.th mng_cs@hotmail.com “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ใบตอบรับวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 เรื่อง ตอบรับเป็นวิทยากร เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ตามที่เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 30 คน และมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 นั้น ทั้งนี้ ได้เชิญข้าพเจ้าเป็นวิทยากร รายละเอียดตามที่ทราบแล้ว นั้น ในการนี้ ข้าพเจ้า • ยินดีรับเป็นวิทยากร • ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้ เนื่องจาก.......................................................... .................................................................................................................. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..................................................... (.................................................) กรุณาส่งแบบตอบรับกลับคืน เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053-182271 หรือ ทางอีเมลล์ mng_cs@hotmail.com คำกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 วันที่ 8 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ****************** เรียน ท่านผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าอบรมท่าน ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ในวันนี้ ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน มีแนวคิดที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในเรื่องของการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โครงการนี้เทศบาลตำบลแม่เงินได้ดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน และจะมีโครงการดี ๆ แบบนี้อีก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดทำโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณเข้าอบรมทุกท่าน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ณ บัดนี้ ................................................................ ใบสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว . ที่อยู่ หมู่ที่ ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150 โทรศัพท์ โทรสาร E-mail : . ขอแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลงชื่อ ผู้สมัคร ( ) บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ที่ ชร 58701/ วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงินประจำปี 2560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลรายงานโครงการฯ จำนวน 1 ชุด ตามที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จไปแล้วในวันที่ 8 ถึง 9 เดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 นั้น บัดนี้งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ( นายวินัย อินต๊ะ ) นักพัฒนาชุมชน ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรพิจารณา ( ) ไม่ควรพิจารณา เพราะ....................................................................................................................... (ลงชื่อ) ( นายปรัชญา แสงระชัฏ ) ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ( ) เห็นควรพิจารณา ( ) ไม่ควรพิจารณา เพราะ.................................................................................................................... (ลงชื่อ) (นายปรัชญา แสงระชัฏ) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน ( ) รับทราบ / ดำเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ต่อไป ( ) ไม่รับทราบ เพราะ.............................................................................................................................. (ลงชื่อ) (นายดำรงค์ จันแปงเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน สรุปรายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจกับสุขภาพและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นผักและผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผักจึงขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีคณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ระบบการทำงานที่สมดลในร่างกาย มีวิตามิน แร่ธาตุคุณประโยชนอยางมหาศาลแกระบบการทางานทสมดุลในรางกาย มีวิตามน แรธาตุและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนี้ผักยังให้พลังงานที่ต่ำสำหรับผู้ต้องการควบคุมอาหารและน้ำหนัก ผักจึงถือว่าเป็นอาหารมือหลักๆ ในทุกวัน ซึ่งมูลค่าในการบริโภคผักในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันผักที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการปลูกด้วยวิธีการเร่งโต เร่งผลิต และมีการกระตุ้นด้วยสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการนำสารเคมีที่มีพิษมาใชในการกาจดโรคและแมลง ซึ่งบางโครงเกษตรกรไม่ได้ทิ้งช่วงใหสารเคมีสลายก่อนชวงเวลาเก็บเกี่ยว สารเคมีดังกล่าวจึงตกค้างมาถึงมือผู้ซื้อและผู้บริโภค ทำให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุที่มาของโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้น การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics ซึ่งเป็นระบบปิด จึงลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด การปลูกโดยใช้ Hydroponics มีข้อดีหลายประการ อันได้แก่ผักที่ได้มีคุณภาพ ความสด และ กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการ

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

ดับไฟป่า

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี 2560

ปลูกดอกพุทธรักษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการฮอมผญ๋า นำพาสุขภาพดี ด้วยวิถีล้านนา ประจำปี 2561

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจครอบครัวตำบลแม่เงิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 407791 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์