Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 10/04/2018 เวลา 14:19:30 น.

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน ร่วมกับ สนง.พมจ.เชียงราย จัดกิจกรรมตามโครงการ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ตำบลแม่เงิน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับเยาวชน และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเยาวชนกับสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของครอบครัว ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในวันที่ 30 เดือน มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

ปลูกดอกพุทธรักษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากจนในตำบลแม่เงิน จำนวน 2 ราย

โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2558

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและนำโดยแมลง ประจำปี 2559

โครงการอบรมสืบสานอนุรักษ์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61

โครงการแข่งขันเรือพายบ้านปงของ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 179816 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์