Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการอบรมแกนนำอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 11:11:55 น.

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านครอบครัวจากกลไกระดับชาติ ไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกส่วนในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้มีการนำนโยบายไปแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมีการประสานงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบ สถานการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวน และมีรูปแบบการกระทำที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเภทการกระทำต่อเด็กมีทั้งทำร้ายร่างกาย ทางเพศ ทำร้ายจิตใจ ละเลยทอดทิ้ง และบังคับแสวงหาประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อความเสียหายของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางกายและพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา และการศึกษา จิตใจ และพฤติกรรม การดำเนินงานแก้ไขปัญหาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สค. ไม่สามารถดำเนินงาน พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสหวิชาชีพในพื้นที่ ซึ่งตำบลแม่เงินได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลนำร่องตามโครงการดังกล่าว และมีการดำเนินกิจกรรม คือ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีตัวแทนตำบลแม่เงินเข้าร่วม จำนวน 4 ราย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เงิน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลเข้มแข็งลดความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ซึ่งได้เชิญผู้นำชุมชน ตัวแทนแกนนำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการตำบลเข้มแข็งลดความรุนแรงต่อเด็กเล็ก จำนวน 90 คน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 เมษายน 2560 3. การอบรมแกนนำอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ซึ่งจะดำเนินการในวันนี้ 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตำบลเข้มแข็งลดความรุนแรงต่อเด็กเล็ก ในวันที่ 26 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และการเพาะพันธ์พืชผักสวนครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

โครงการ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ตำบลแม่เงิน

โครงการอบส่งส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2559

โครงการสร้างเครือข่ายทางความรู้สู่ชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน

โครงการอบรมอาชีพการตีมีด ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 173522 ครั้ง กำลังออนไลน์ 15 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์