Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 02/06/2017 เวลา 08:12:48 น.

๒.๑ ชื่อโครงการ “ โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลแม่เงิน” 26 พฤษภาคม 2560 ๒.๒ หลักการและเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา “ครอบครัว” เป็นสถาบันสังคมแรกที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตนรวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม ให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยรวมครอบครัวยังเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือดูแลเยียวยาบำบัดฟื้นฟูในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา วิกฤติที่มากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่า ครอบครัวเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญ ในการพัฒนาคนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่เอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่อง ความเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมีระบบเครือญาติและสายใยผูกพันมาช้านานอย่างไรก็ตาม บทบาทของสถาบันครอบครัวเริ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลงไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิด ปัญหาสังคมในรูปต่าง ๆ เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งจากครอบครัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเมืองมีมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุในชนบทเป็นจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง หรือต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานเพราะ พ่อแม่ต้องออกไปหารายได้และประกอบอาชีพ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน จึงได้จัดทำโครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลแม่เงิน ขึ้น เพื่อส่งเสริให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแต่ละครอบครัวได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะเกิดความอบอุ่นในครอบครัวขึ้นอีกด้วย ๒.๓ วัตถุประสงค์โครงการ ๒.๓.๑ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กและผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ๒.๓.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัว ๒.๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและเด็กมีกิจกรรมทำร่วมกันในชุมชน 2.3.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็ก ผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัว และชุมชน ๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย ๒.๔.๑ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ปกครอง ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีช่วงอายุสามวัย ๒.๔.๒ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น หญิง 35 คน ชาย 35 คน รวมจำนวน 70 คน 30 ครอบครัว แบบ สค. ๐๑) - ๓ - ๒.๕ สถานที่จัดกิจกรรม เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๒.๖ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ (กรุณาชี้แจงให้ละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์การให้งบประมาณ เช่น สถานที่ดูงาน หัวข้อวิชา เป็นต้น) ๒.๖.๑ ประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรม/โครงการ ๒.๖.๒ จัดทำโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ ๒.๖.๓ ขออนุมัติงบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรม 2.6.4 ติดต่อวิทยากร / จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ / จัดเตรียมสถานที่อบรม 2.6.5 ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย / ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2.6.6 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2.6.7 ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 2.6.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/จัดส่งให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ๒.๗ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 1 วัน ๒.๘ งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 20,000บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๒.๘.๑ ค่าอาหาร จำนวน 70 คน x 80 บาท x 1 มื้อ รวม 5,600 บาท ๒.๘.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน x 25 บาท x 2 มื้อ รวม 3,500 บาท ๒.๘.๓ ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน x 600 บาท x จำนวน 2 ชม. รวม 3,600 บาท ๒.๘.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวม 2,150 บาท 2.8.4.1 ปากกาเคมี 20 ด้าม x 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท 2.8.4.2 กระดาษบรูฟ 20 แผ่น x 5 บาท เป็นเงิน 100 บาท 2.8.4.3 ปากกา 70 ด้าม x 5 บาท เป็นเงิน 350 บาท 2.8.4.4 สมุด 70 เล่ม x 10 บาท เป็นเงิน 700 บาท 2.8.4.5 เกียรติบัตร 70 ฉบับ x 10 บาท เป็นเงิน 700 บาท 2.8.5 ค่าเดินทาง 30 ครอบครัว x 100 บาท รวม 3,000 บาท ๒.๘.๕ ค่าป้ายโครงการ รวม 500 บาท 2.8.6 ค่าพาหนะเยี่ยมบ้าน รวม 1,650 บาท ๒.๙ ในกรณีที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียง ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ด้านกองทุนสวัสดิการสังคม) มูลนิธิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ ๒.๙.๑ การสนับสนุนงบประมาณจาก.................................................... จำนวน ......................... บาท ๒.๙.๒ การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุ) สถานที่เทศบาลตำบลแม่เงิน แบบ สค. ๐๑) - 4 - ๒.๑๐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนจำนวน 70 คน ๒.๑๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ๒.๑๑.๑ ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจกันมากขึ้น ๒.๑๑.๒ มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ๒.๑๑๓ มีการปรึกษากันในครอบครัวมากขึ้น ๒.๑๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมสานสายใยในครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ดีที่เน้นให้ครอบครัวมีกิจกรรมทำร่วมกัน เนื่องจากสภาพปัจจุบันจะเห็นว่าในครอบครัวแทบจะไม่พูดกันเลยและมีการทำกิจกรรมร่วมกันน้อยมาก ซึ่งแต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและต่างคนต่างมีกิจกรรมของตัวเอง ดังนั้นการให้แต่ละช่วงวัยในครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ๒.๑๓ หากท่านดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้แล้วเสร็จ ท่านมีแผนในการพัฒนาต่อยอดการทำงานในอนาคตหรือไม่อย่างไร เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ตั้งงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นและมุ่วเน้นในการแก้ไขปัญหาครอบครัว ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 20,000 บาท ลงชื่อ……………………………….……………ผู้ยื่นคำขอ ลงชื่อ……………………….………………ผู้รับรอง ( นายกำพล สิทธิแก้ว ) ( นายดำรงค์ จันแปงเงิน ) ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแมเ่งิน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เงิน

โครงการบูรณาการ คลองสวยน้ำใสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ประจำปี 2559

โครงการ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ตำบลแม่เงิน

5 ธันวาคม 2558

อบจ.เชียงรายมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากจน

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน

กิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า)

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 267053 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์