Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบทดลองประจำปี 2557.xls
•  งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558
•  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
•  ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1
•  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3
•  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
•  รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
•  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
•  รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
•  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
•  เทศบัญญัติ 2558.rar
•  เทศบัญญัติเพิ่มเติม 2558
•  เทศบัญญัติ 2559
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2
•  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
•  เทศบัญญัติ 2560
 
งบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินงาน 2557.rar
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2558
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)
•  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
•  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  แผ่นพับการคัดแยกขยะ
•  แผ่นพับสิทธิคนพิการ
•  แผ่นพับผู้สูงอายุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
•  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
 
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560
 
แผนท่องเที่ยว
•  แผนท่องเที่ยวแม่เงิน 59-63
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61

01/11/2017 เวลา 14:41:55 น.

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี

01/11/2017 เวลา 14:37:24 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

30/09/2017 เวลา 10:07:58 น.

โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

08/09/2017 เวลา 16:09:22 น.

โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลแม่เงิน

28/08/2017 เวลา 15:01:51 น.

โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

28/08/2017 เวลา 11:08:01 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
เทศบาลตำบลแม่เงิน รับโอนย้ายนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ด่วน

เมื่อ 28/11/2017 เวลา 11:19:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 10%

เมื่อ 10/11/2017 เวลา 14:20:30 น.

ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ

เมื่อ 09/11/2017 เวลา 11:50:47 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 10:27:13 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 14:48:38 น.

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:48:49 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 15:33:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:32:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน (สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:31:13 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่เงิน (สาขาปงของ)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:29:35 น.

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน(สาขาธารทอง)

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:25:19 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตและพิมพ์เอกสาร

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 15:08:12 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
ขอเชิญชาวเชียงรายร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00
( Update วันที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 15:55:51 นาที )
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 แจ้งปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 1232 (ช่วงห้าแยกพ่อขุนฯ-หน้าสนามกีฬาฯ-สี่แยกกุลพันธ์วิลล์)
( Update วันที่ 09 ธันวาคม 2017 เวลา 14:17:27 นาที )
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมพิเศษ
( Update วันที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 18:07:17 นาที )
ททท.เชียงราย จัดกิจกรรม DIY ร่วมกับบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2560
( Update วันที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 16:20:48 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00
( Update วันที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 15:22:45 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้น้ำบริเวณ 2 โซน
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 15:07:42 นาที )
สัมผัสประสบการณ์ 360 นาที 30 วัน 3000 ก้าว ในงาน เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 11:25:19 นาที )

นายดำรงค์ จันแปงเงิน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 65041 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์