Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27/06/2019 เวลา 15:49:07 น.

กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ "เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

20/03/2019 เวลา 11:04:17 น.

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน

27/11/2018 เวลา 11:48:50 น.

ปลูกดอกพุทธรักษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

17/07/2018 เวลา 09:27:39 น.

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และการเพาะพันธ์พืชผักสวนครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

17/07/2018 เวลา 09:12:24 น.

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/06/2018 เวลา 13:48:30 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 16:00:44 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:54:27 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:53:51 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานเทศบาล

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:51:37 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เมื่อ 05/09/2019 เวลา 11:30:41 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 ซอย 3 ซอย 4/5 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 09/08/2019 เวลา 11:49:16 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:30:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:29:15 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:28:47 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:27:16 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:26:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 16:25:20 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
ททท.ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงราย เมืองแห่งชาและกาแฟ จัดงาน Amazing Brew and Blend
( Update วันที่ 14 กัันยายน 2019 เวลา 09:44:18 นาที )
พิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปิน วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา
( Update วันที่ 11 กัันยายน 2019 เวลา 10:17:58 นาที )
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
( Update วันที่ 10 กัันยายน 2019 เวลา 13:46:33 นาที )
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 16:44:09 นาที )
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
( Update วันที่ 07 กัันยายน 2019 เวลา 15:36:00 นาที )
ประกาศจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สามารถใช้งานเครื่องทดสอบภาคทฤษฎี E-exam (สอบใบขับขี่) ได้แล้ววันนี้
( Update วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:22:28 นาที )
นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินน้อย ขัวคิดส์ ครั้งที่ 1
( Update วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:06:56 นาที )

นายดำรงค์ จันแปงเงิน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 215974 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์