Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบทดลองประจำปี 2557.xls
•  งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558
•  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
•  ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1
•  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3
•  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
•  รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
•  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
•  รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
•  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
•  เทศบัญญัติ 2558.rar
•  เทศบัญญัติเพิ่มเติม 2558
•  เทศบัญญัติ 2559
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2
•  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
•  เทศบัญญัติ 2560
 
งบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินงาน 2557.rar
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2558
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)
•  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
•  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  แผ่นพับการคัดแยกขยะ
•  แผ่นพับสิทธิคนพิการ
•  แผ่นพับผู้สูงอายุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
•  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
 
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560
 
แผนท่องเที่ยว
•  แผนท่องเที่ยวแม่เงิน 59-63
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61

01/11/2017 เวลา 14:41:55 น.

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี

01/11/2017 เวลา 14:37:24 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

30/09/2017 เวลา 10:07:58 น.

โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

08/09/2017 เวลา 16:09:22 น.

โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลแม่เงิน

28/08/2017 เวลา 15:01:51 น.

โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัวตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

28/08/2017 เวลา 11:08:01 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 10%

เมื่อ 10/11/2017 เวลา 14:20:30 น.

ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ

เมื่อ 09/11/2017 เวลา 11:50:47 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 10:27:13 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 14:48:38 น.

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:48:49 น.

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 31/10/2017 เวลา 14:28:34 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 15:33:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:43:15 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านป่าคาใต้ - บ้านไร่ หมู่ที่ 8

เมื่อ 20/09/2017 เวลา 15:00:39 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหาร(พ.ต.ท.)

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 16:04:01 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมคอสะพาน ม.8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:35:29 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

เมื่อ 19/09/2017 เวลา 15:33:13 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50
( Update วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:08:40 นาที )
ประกาศจากจังหวัดเชียงราย เรื่องผลพิจารณาการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
( Update วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:16:50 นาที )
จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์
( Update วันที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:15:14 นาที )
ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาค โครงการ มอบน้ำใจ ให้แนวทาง สร้างความพอเพียง
( Update วันที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:48:12 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ และยังไม่เคยลงทะเบียน มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:39:14 นาที )
นักท่องเที่ยวมีเฮ!! มาเที่ยวเชียงรายไม่ผิดหวัง!! เทศบาลนครเชียงราย พร้อมแล้ว!!! เปิดสถานีขนส่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมลานจอดรถ 4 ชั้น!! รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก!!!
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:23:17 นาที )
ขอเชิญร่วมเล่นเกมส์กับ ปั่นเอาม่วน จวนแอ่ว ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน และของที่ระลึก
( Update วันที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:46:27 นาที )

นายดำรงค์ จันแปงเงิน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 59998 ครั้ง กำลังออนไลน์ 3 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์