Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบทดลองประจำปี 2557.xls
•  งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558
•  งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558
•  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
•  ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1
•  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)
•  งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3
•  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
•  งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
•  งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
•  รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
•  งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
•  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
•  งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
•  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
•  งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
•  รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560
•  ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2560
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
•  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
•  เทศบัญญัติ 2558.rar
•  เทศบัญญัติเพิ่มเติม 2558
•  เทศบัญญัติ 2559
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1
•  ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2
•  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
•  เทศบัญญัติ 2560
 
งบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่6
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่7
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่12
•  โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่13
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558 เพิ่มเติม
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2559
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2560
•  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินงาน 2557.rar
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2558
•  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)
•  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557
•  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
•  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
•  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
•  โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เงิน
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  แผ่นพับการคัดแยกขยะ
•  แผ่นพับสิทธิคนพิการ
•  แผ่นพับผู้สูงอายุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
•  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัว
 
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560
 
แผนท่องเที่ยว
•  แผนท่องเที่ยวแม่เงิน 59-63
 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
เทศบาลตำบลแม่เงิน รับโอนย้ายนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ด่วน

เมื่อ 28/11/2017 เวลา 11:19:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 10%

เมื่อ 10/11/2017 เวลา 14:20:30 น.

ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ

เมื่อ 09/11/2017 เวลา 11:50:47 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 10:27:13 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 14:48:38 น.

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:48:49 น.

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 31/10/2017 เวลา 14:28:34 น.

รายงานงบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 10:49:52 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 09:59:44 น.

สรุปผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:27:33 น.

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:14:39 น.

แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 01/10/2017 เวลา 14:20:57 น.

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เมื่อ 29/09/2017 เวลา 15:25:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:36:08 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:34:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องนโบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:33:07 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:31:39 น.

ระเบียบเทศบาลตำบลแม่เงินว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:29:23 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)

เมื่อ 19/07/2017 เวลา 15:52:28 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 10:41:54 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 09:33:09 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/06/2017 เวลา 11:50:52 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 10:11:04 น.

ประการราคาการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลก์ติก สายในหมู่บ้าน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 16:07:12 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงหูช้างท่อเหลี่ยม (ห้วยแม่คำ) หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:04:20 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:02:42 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:00:52 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:59:05 น.

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อ SML - บ้านนายบุญลพ วงค์ติปิน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:57:09 น.

ประกาศราคากลางการคำนวณโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนา นายสุคำ บุญเรือง - นา นางจีน จินดา)

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 11:04:31 น.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 16:20:02 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:41:29 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:39:31 น.

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่เงิน จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 11:00:16 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 12

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 10:54:53 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 10:31:24 น.

แบบสอบถามข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว) สสส.

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 10:19:09 น.

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 16:24:07 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ (ประปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:40:50 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:39:55 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:38:01 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560

เมื่อ 10/04/2017 เวลา 10:57:46 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 13:26:17 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 03/04/2017 เวลา 09:04:01 น.

ประกาศราคากลางงานขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 15:59:10 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 11:40:20 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 11:31:40 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2560

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 11:27:51 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:21:34 น.

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่ 7 บ้านไร่

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:17:24 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:25:22 น.

ประการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1/3 และ ซอย1/4 หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 13:21:04 น.

ประการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:39:41 น.

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 10:57:55 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 10:22:47 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 16/03/2017 เวลา 11:47:28 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ 5 (นานางจิ๋น)

เมื่อ 10/03/2017 เวลา 10:39:13 น.

ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามลำเหมือง นานายสงวน แปงเงิน-นายสิทธิโชค มโนมา

เมื่อ 10/03/2017 เวลา 10:37:57 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งห้วยน้ำยาบ หมู่ที่ 4

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 15:18:21 น.

ประกาศราคากลางอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 15:17:12 น.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 08:53:23 น.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 08:52:38 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรั้วคสล.และเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 15:25:24 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายท่าเดื่อ - เข้าอ่างชัยมงคล

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:22:47 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายเหล่ากะลา

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:18:48 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายเรียบคลอง

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:17:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายหลังป่าช้า

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:16:36 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายมิยาซาวา

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:15:51 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายอ่างเก็บน้ำชัยมงคล(จากสามแยกเข้าไปอ่างเก็บน้ำ)

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:15:00 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:13:34 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายหนองหลวง

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:12:37 น.

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 18/02/2017 เวลา 14:01:42 น.

ประกาศราคากลาง ดครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ซอยข้างป่าช้า)โดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่ 1

เมื่อ 17/02/2017 เวลา 13:51:58 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 17/02/2017 เวลา 10:11:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - ธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 08/02/2017 เวลา 09:58:42 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายลุงปั๋น บุญเรือง หมู่ที่ 10

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:33:34 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลังโรงพัก หมู่ที่ 5

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:32:15 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-มิยาซาวา หมู่ที่ 9

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:30:52 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:29:21 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่3 บ้านป่าคา

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:28:07 น.

โครงการก่อสร้าง คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สาย อบต.ตัดใหม่ หมู่ที่ 5

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 15:40:29 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 11:27:41 น.

สรุปผลรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 09:12:42 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 09:11:30 น.

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 09:10:48 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

เมื่อ 28/12/2016 เวลา 16:49:01 น.

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่เงิน พ.ศ.2560-2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชชี้แจง ครั้งที่ 1

เมื่อ 28/12/2016 เวลา 16:47:01 น.

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560

เมื่อ 02/12/2016 เวลา 10:53:25 น.

การตรวสอบพัสดุประจำปี 2559

เมื่อ 16/11/2016 เวลา 13:22:11 น.

แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 04/11/2016 เวลา 13:37:40 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 25/10/2016 เวลา 10:10:25 น.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เมื่อ 11/10/2016 เวลา 14:58:29 น.

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เงินเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (car free day)ปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ลงทะเบียนเวลา 06.00น. ณ บริเวรที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21/09/2016 เวลา 14:23:10 น.

ประชาสัมพันราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ม.3 และ ม.6

เมื่อ 06/09/2016 เวลา 11:18:40 น.

ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 11:01:05 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกฝายนอกบ้าน ม.9 ต.แม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:35:44 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกห้วยพลู ม.12 ต.แม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:34:51 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกห้วยป่าซาง ม.12 ต.แม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:33:52 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:33:07 น.

คู่มือการจัดเก็บภาษี

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:43:10 น.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:42:14 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน สปสช.

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:39:47 น.

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:38:50 น.

ข้อมูลหนังสือราชการ

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:37:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 12/04/2016 เวลา 15:12:30 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.12

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:36:42 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.9 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:36:10 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.7 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:34:24 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.4 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:32:42 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกห้วยป่าขวาก ม.9 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:30:33 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกฝายน้ำยาบ ม.4 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:29:52 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทต.แม่เงิน

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 09:47:11 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 09:45:13 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 09:45:06 น.

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีปี พ.ศ.2559

เมื่อ 25/12/2015 เวลา 14:25:15 น.

คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก

เมื่อ 15/12/2015 เวลา 11:11:43 น.

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/12/2015 เวลา 09:58:29 น.

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558

เมื่อ 10/11/2015 เวลา 10:18:18 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 21/10/2015 เวลา 09:15:22 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 21/10/2015 เวลา 08:44:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 07/10/2015 เวลา 11:18:56 น.

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/09/2015 เวลา 09:54:30 น.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไรมาดูกัน

เมื่อ 15/09/2015 เวลา 14:22:50 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างเทศบาลตำบลแม่เงิน(แก้ไข)

เมื่อ 10/09/2015 เวลา 11:26:34 น.

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/09/2015 เวลา 09:15:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/08/2015 เวลา 11:20:54 น.

ขอเชิญทำบุญและร่วมแห่เทียนพรรษา ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 2558

เมื่อ 14/07/2015 เวลา 14:03:57 น.

ภัยจากหมูสู่โรคหูดับ

เมื่อ 14/07/2015 เวลา 10:10:37 น.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลแมเ่งิน เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) สังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/07/2015 เวลา 09:36:31 น.

อาเซียน (ASEAN) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 25/05/2015 เวลา 12:44:05 น.

เชิญร่วมงาน ทุ่งทานตะวันริมฝั่งโขง 5 มิ.ย 58

เมื่อ 15/05/2015 เวลา 15:56:20 น.

การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 08:59:45 น.

ตารางนัดหมายการออกจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 08:57:58 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 09/03/2015 เวลา 15:25:17 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 65046 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์