หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน (การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
การประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อ 27/01/2022 เวลา 13:47:20 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 27/01/2022 เวลา 10:27:12 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 14/01/2022 เวลา 10:50:37 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อ 13/01/2022 เวลา 16:02:28 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1( เดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 )

เมื่อ 10/01/2022 เวลา 15:33:42 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

เมื่อ 04/01/2022 เวลา 08:55:19 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

เมื่อ 27/12/2021 เวลา 16:02:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อ 22/12/2021 เวลา 14:03:17 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 08/12/2021 เวลา 15:33:11 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 08/12/2021 เวลา 15:31:42 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 02/12/2021 เวลา 16:45:53 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 23/11/2021 เวลา 10:33:00 น.

ประกาศยกเลิกการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อ 16/11/2021 เวลา 10:52:42 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)

เมื่อ 15/11/2021 เวลา 09:47:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องการออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565

เมื่อ 03/11/2021 เวลา 14:05:36 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564-เดือนกันยายน 2564)

เมื่อ 25/10/2021 เวลา 14:40:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อ 18/10/2021 เวลา 10:48:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อ 14/10/2021 เวลา 13:49:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อ 12/10/2021 เวลา 11:19:38 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 16:17:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 14:27:58 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 01/10/2021 เวลา 10:19:19 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อ 27/09/2021 เวลา 10:04:00 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อ 09/09/2021 เวลา 16:04:17 น.

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อ 06/09/2021 เวลา 09:46:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน โครงการจ้างก่อสร้างสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/09/2021 เวลา 15:10:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อ 28/08/2021 เวลา 11:04:28 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อ 27/08/2021 เวลา 10:59:01 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 11:04:31 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 11:03:47 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง จำกัดผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 09/08/2021 เวลา 10:51:39 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 06/08/2021 เวลา 14:45:37 น.

ผลการประมูลการขายทอดตลาด

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 16:53:39 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 29/07/2021 เวลา 14:15:30 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 22/07/2021 เวลา 10:11:56 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 13:09:40 น.

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 12/07/2021 เวลา 17:57:01 น.

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 09/07/2021 เวลา 16:56:09 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 09/07/2021 เวลา 13:52:11 น.

ประกาศอำเภอเชียงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 11:15:40 น.

ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน พ.ศ. 2564

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:52:12 น.

แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง

เมื่อ 21/06/2021 เวลา 14:41:24 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 10/06/2021 เวลา 16:03:55 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:21:39 น.

ประกาศแจ้งเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/06/2021 เวลา 14:22:38 น.

ประกาศเชิญชวนร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแมเ่งิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:19:38 น.

ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:16:45 น.

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:11:31 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/05/2021 เวลา 10:30:08 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564

เมื่อ 27/04/2021 เวลา 14:39:21 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/04/2021 เวลา 10:33:21 น.

ประกาศ แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564

เมื่อ 24/03/2021 เวลา 14:16:50 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ

เมื่อ 17/03/2021 เวลา 09:42:59 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง

เมื่อ 17/03/2021 เวลา 09:42:05 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

เมื่อ 17/03/2021 เวลา 09:41:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12/03/2021 เวลา 12:30:28 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12/03/2021 เวลา 12:29:53 น.

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 05/03/2021 เวลา 09:49:45 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 05/03/2021 เวลา 09:46:33 น.

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 15:09:15 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/02/2021 เวลา 13:26:47 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เขตเลือกตั้งที่ 2

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:54:37 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เขตเลือกตั้งที่ 1

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:53:03 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:51:12 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:45:52 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงินที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:43:05 น.

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแมเ่งิน เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:23:59 น.

คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 09:28:42 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอม่เงิน

เมื่อ 18/02/2021 เวลา 14:46:49 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 12:58:31 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 12:58:00 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 12:57:46 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 12:57:32 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 16:32:10 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 16:29:05 น.

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564

เมื่อ 01/02/2021 เวลา 10:04:20 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564

เมื่อ 25/01/2021 เวลา 10:54:40 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อ 25/01/2021 เวลา 10:54:18 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อ 25/01/2021 เวลา 10:41:08 น.

ประกาศยกเลิกจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 05/01/2021 เวลา 15:11:13 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อ 04/01/2021 เวลา 09:03:15 น.

จดหมายข่าว วันที่ 28 ธันวาคม 2563

เมื่อ 28/12/2020 เวลา 11:15:15 น.

จดหมายข่าว วันที่ 25 ธันวาคม 2563

เมื่อ 25/12/2020 เวลา 15:11:52 น.

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อ 22/12/2020 เวลา 10:29:10 น.

ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020"

เมื่อ 15/12/2020 เวลา 11:36:28 น.

จดหมายข่าว วันที่ 10 ธันวาคม 2563

เมื่อ 14/12/2020 เวลา 11:52:21 น.

ประกาศยกเลิกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อ 14/12/2020 เวลา 11:46:52 น.

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง

เมื่อ 14/12/2020 เวลา 11:45:10 น.

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 14/12/2020 เวลา 11:42:22 น.

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 08/12/2020 เวลา 14:50:23 น.

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อ 07/12/2020 เวลา 09:30:05 น.

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาสลตำบลแม่เงิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 02/12/2020 เวลา 09:05:07 น.

ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5

เมื่อ 27/11/2020 เวลา 10:22:12 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 14:23:15 น.

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 08:57:58 น.

ประกาศกำหนดวันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

เมื่อ 10/11/2020 เวลา 16:01:44 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 10/11/2020 เวลา 16:00:43 น.

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 26/10/2020 เวลา 11:43:53 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 21/10/2020 เวลา 14:35:30 น.

ประกาศยกเลิกจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงินประจำปี 2563

เมื่อ 19/10/2020 เวลา 13:49:08 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 14/10/2020 เวลา 09:28:05 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 4

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 10:00:00 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 3

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 09:59:30 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 2

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 09:59:09 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 1

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 09:58:49 น.

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 15:09:55 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อ 13/08/2020 เวลา 16:42:37 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563

เมื่อ 13/08/2020 เวลา 09:23:25 น.

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีราคาประเมินนทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2563

เมื่อ 05/08/2020 เวลา 11:13:54 น.

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อ 30/07/2020 เวลา 13:33:09 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง มิ.ย. 2563

เมื่อ 24/07/2020 เวลา 15:45:38 น.

ประกาศเทศบัญญัติเกี่ยวกับงานสาธารณสุขของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 20/07/2020 เวลา 14:34:25 น.

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 189 อัตรา

เมื่อ 13/07/2020 เวลา 10:03:40 น.

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2563

เมื่อ 08/07/2020 เวลา 10:46:10 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:48:22 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:47:55 น.

ประชาสัมพันธ์การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เมื่อ 16/06/2020 เวลา 12:50:49 น.

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีพ.ศ.2563

เมื่อ 16/06/2020 เวลา 12:32:42 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563

เมื่อ 12/06/2020 เวลา 14:25:25 น.

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อ 04/06/2020 เวลา 10:29:25 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563

เมื่อ 26/05/2020 เวลา 11:49:23 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563

เมื่อ 26/05/2020 เวลา 11:48:49 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 16:52:30 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 16:51:41 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 16:50:55 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563

เมื่อ 22/04/2020 เวลา 14:17:53 น.

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เมื่อ 10/04/2020 เวลา 09:44:42 น.

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

เมื่อ 10/04/2020 เวลา 09:38:26 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ปี พ.ศ.2563

เมื่อ 30/03/2020 เวลา 09:41:03 น.

เอกสารเพิ่มเติม แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านป่าคาร่มเย็นถึงกิ่วหก หมู่ที่9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 17/03/2020 เวลา 14:28:10 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 11/03/2020 เวลา 15:45:38 น.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

เมื่อ 24/02/2020 เวลา 14:44:48 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

เมื่อ 18/02/2020 เวลา 15:02:56 น.

ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 15:04:33 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 15:01:51 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

เมื่อ 07/02/2020 เวลา 15:50:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 05/02/2020 เวลา 15:05:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0066 จำนวน 1 รายการ

เมื่อ 04/02/2020 เวลา 15:09:28 น.

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ 04/02/2020 เวลา 15:07:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 15:14:32 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 31/01/2020 เวลา 11:04:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/01/2020 เวลา 09:39:41 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เมื่อ 24/01/2020 เวลา 15:58:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง

เมื่อ 23/01/2020 เวลา 15:19:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ

เมื่อ 22/01/2020 เวลา 15:31:05 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

เมื่อ 21/01/2020 เวลา 10:15:27 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ 006580001 หมายเลขทะเบียน ผข 7795 เชียงราย

เมื่อ 20/01/2020 เวลา 15:27:52 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถสนที่และจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 16:02:14 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 15:33:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 15:20:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพลุไฟในพิธีเปิด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 15:18:00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 15:16:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/01/2020 เวลา 15:11:04 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 16/01/2020 เวลา 09:47:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 14/01/2020 เวลา 16:03:14 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 12 บ้านไร่ หมู่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/01/2020 เวลา 14:01:10 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416570051

เมื่อ 13/01/2020 เวลา 15:26:11 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร(สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 10/01/2020 เวลา 16:04:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 16:00:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 16:00:33 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 15:59:10 น.

ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 14:58:58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 14:56:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 13:58:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 13:57:24 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 13:54:13 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 13:52:12 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 13:50:19 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เมื่อ 06/01/2020 เวลา 13:48:59 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 03/01/2020 เวลา 15:37:43 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 25/12/2019 เวลา 15:29:06 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทองประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 25/12/2019 เวลา 15:24:44 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงของ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 25/12/2019 เวลา 15:22:22 น.

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อ 25/12/2019 เวลา 11:53:39 น.

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

เมื่อ 25/12/2019 เวลา 11:51:23 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อ 23/12/2019 เวลา 13:34:37 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2563

เมื่อ 19/12/2019 เวลา 13:29:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด จำนวน 4 รายการ

เมื่อ 17/12/2019 เวลา 13:36:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 13/12/2019 เวลา 15:20:42 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 7186 เชียงราย

เมื่อ 13/12/2019 เวลา 13:32:46 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย 3841 เชียงราย

เมื่อ 09/12/2019 เวลา 13:31:25 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จัดจ้างทำป้ายไวนิล

เมื่อ 02/12/2019 เวลา 13:38:32 น.

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จัดจ้างทำป้ายไวนิล

เมื่อ 02/12/2019 เวลา 13:37:24 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เมื่อ 30/11/2019 เวลา 13:20:08 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:22:08 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563และการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:20:35 น.

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2559-2562) จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:17:55 น.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ปี พ.ศ.2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 10:56:10 น.

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 10:55:04 น.

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน : ระบบยุติธรรมสร้างสุข สำหรับรับเรื่องร้องทุกข์

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:21:30 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 31/10/2019 เวลา 13:19:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/10/2019 เวลา 13:08:58 น.

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 15/10/2019 เวลา 13:57:12 น.

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ พ.ศ.2563

เมื่อ 01/10/2019 เวลา 14:23:07 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

เมื่อ 30/09/2019 เวลา 13:18:00 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 23/09/2019 เวลา 14:48:56 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางเข้าสุสาน บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 16/09/2019 เวลา 10:48:55 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 16:00:44 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:54:27 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:53:51 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานเทศบาล

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:51:37 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เมื่อ 05/09/2019 เวลา 11:30:41 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 31/08/2019 เวลา 13:17:04 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 ซอย 3 ซอย 4/5 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 09/08/2019 เวลา 11:49:16 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 หมู่ที่ 7 บ้านไร่

เมื่อ 08/08/2019 เวลา 15:58:44 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองอ่างน้ำคำ หมู่ที่ 7 บ้านไร่

เมื่อ 06/08/2019 เวลา 10:37:33 น.

แผนที่เส้นทางของภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/08/2019 เวลา 16:26:33 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องขุ่น บ้านปงของ หมู่ที่ 5

เมื่อ 31/07/2019 เวลา 16:26:06 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านสบยาบ

เมื่อ 31/07/2019 เวลา 16:25:29 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 31/07/2019 เวลา 16:24:48 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล. แยกซอย 1ถึงสะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 31/07/2019 เวลา 15:03:13 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 31/07/2019 เวลา 13:14:28 น.

ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่เงิน

เมื่อ 30/07/2019 เวลา 13:26:12 น.

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:52:04 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562และการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:33:03 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

เมื่อ 30/06/2019 เวลา 13:13:31 น.

โครงการซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 16:26:11 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 26/06/2019 เวลา 14:36:00 น.

ราคาประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 7 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 ตรงข้ามโรงสีชุมชน SML หมู่ที่ 8บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 26/06/2019 เวลา 14:06:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 26/06/2019 เวลา 14:04:25 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 14/06/2019 เวลา 12:53:53 น.

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อ 13/06/2019 เวลา 09:45:08 น.

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:04:11 น.

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:03:05 น.

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:02:42 น.

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:02:12 น.

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

เมื่อ 07/06/2019 เวลา 14:01:50 น.

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

เมื่อ 31/05/2019 เวลา 11:00:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าซอยทุ่งขี้หนาม หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 27/05/2019 เวลา 12:06:38 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเต่า หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 23/05/2019 เวลา 10:38:03 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 07/05/2019 เวลา 15:25:51 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 13:21:52 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุงขัน จุดเริ่มต้นนาพ่อหลวงสมพงษ์ อินตา ถึงนาแม่หลวงคำมวน จินดา หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 13:11:53 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังป่าช้าแม่เงิน หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:05:40 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ถึงกิ่วหก หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:05:07 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจากถนน คสล. ห้วยเต่าถึงท่อเหลี่ยมห้วยแม่เงิน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:04:32 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.แยกซอย 1 ถึง สะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 15:38:27 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 10/04/2019 เวลา 15:31:56 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 01/04/2019 เวลา 16:32:36 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล.แยกซอย 1 ถึง สะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 01/04/2019 เวลา 16:30:11 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามลำห้วยน้ำยาบ บ้านป่าคา-บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 27/03/2019 เวลา 10:14:58 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายวัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 27/03/2019 เวลา 10:13:42 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นฝายหลวงห้วยแม่ยาบ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 27/03/2019 เวลา 10:12:17 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 14:52:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยแม่คำ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 14:51:45 น.

ประกาศราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งธง หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 22/03/2019 เวลา 11:31:46 น.

ประชาสัมพันธ์ตามโครงการให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 12/03/2019 เวลา 09:45:37 น.

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

เมื่อ 11/03/2019 เวลา 09:20:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 08/03/2019 เวลา 15:13:34 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21/02/2019 เวลา 10:27:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางริน คสล. บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:41:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:39:58 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:38:28 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 08/02/2019 เวลา 09:17:02 น.

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562

เมื่อ 07/02/2019 เวลา 15:42:07 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 13:30:44 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยต้นม่วง บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 05/02/2019 เวลา 16:01:08 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 31/01/2019 เวลา 15:46:39 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายทุ่งฝายหิน บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 28/01/2019 เวลา 11:58:09 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลำเหมือง สายทุ่งป้าแต้ว บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 28/01/2019 เวลา 11:57:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 14/01/2019 เวลา 15:57:17 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนบ้านธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 11/01/2019 เวลา 11:42:19 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 07/01/2019 เวลา 15:10:57 น.

ระกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 28/12/2018 เวลา 10:51:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 28/12/2018 เวลา 10:50:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่มเย็น บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 24/12/2018 เวลา 13:42:43 น.

ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 24/12/2018 เวลา 13:41:27 น.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 24/12/2018 เวลา 11:05:25 น.

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสามสมัครท้องถิ่่นรักษ์โลก(อถล.)

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 16:07:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:27:14 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:26:37 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 และบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:25:29 น.

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/11/2018 เวลา 09:15:33 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 19/10/2018 เวลา 10:32:49 น.

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 09/10/2018 เวลา 14:10:46 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

เมื่อ 04/10/2018 เวลา 15:30:07 น.

ประการศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ

เมื่อ 01/10/2018 เวลา 10:14:54 น.

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/10/2018 เวลา 09:59:56 น.

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ(โดยการเจรจาตกลงราคา)

เมื่อ 20/09/2018 เวลา 15:30:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ผลการสรรหาและแลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 07/09/2018 เวลา 10:21:36 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 03/09/2018 เวลา 14:18:11 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมฝ้าเพดานและรั้วตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

เมื่อ 21/08/2018 เวลา 15:37:51 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 11:24:25 น.

ประการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อ 02/08/2018 เวลา 15:10:02 น.

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าคา

เมื่อ 20/07/2018 เวลา 10:14:24 น.

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เทศบาลสะอาด สู่จังหวัดสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อ 19/07/2018 เวลา 13:52:28 น.

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 15:48:12 น.

ประการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อ 04/07/2018 เวลา 15:12:26 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านใหม่ร่มเย็นถึงฝายใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 20/06/2018 เวลา 10:26:04 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านสบยาบ

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:47:01 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่เงิน - ห้วยกว๊าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:44:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 09:16:01 น.

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามห้วยแม่คำ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 13/06/2018 เวลา 10:19:48 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 10:26:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายปงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 07/06/2018 เวลา 14:15:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 07/06/2018 เวลา 14:14:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อบต.ตัดใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:19:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายอ่างห้วยทรายถึงกิ่วหก หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:18:14 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองน้ำแยกโรงงานปุ๋ย หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:15:09 น.

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้ออหารเสริม(นม)

เมื่อ 10/05/2018 เวลา 15:59:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยมะส้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 15:22:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยมะส้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่แยกนา นายสมพล เงินสัจจา ถึงท่อเหลี่ยมห้วยแม่เงิน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 13:32:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรจุดที่ 1(ลุงขัน) หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 09:05:54 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 03/05/2018 เวลา 14:41:54 น.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 30/04/2018 เวลา 14:41:55 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6

เมื่อ 23/04/2018 เวลา 11:37:26 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยช้างนอน หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 11/04/2018 เวลา 13:54:19 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายเหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:05:03 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายห้วยปากเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:00:59 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการให้ชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 30/03/2018 เวลา 10:13:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 11:05:37 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 19/03/2018 เวลา 14:25:50 น.

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7

เมื่อ 13/03/2018 เวลา 11:36:34 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 2

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 13:20:25 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องการใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เมื่อ 27/02/2018 เวลา 13:10:09 น.

ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 21/02/2018 เวลา 15:07:50 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนานายสุคำ บุญเรือง - นานางจีน จินดา

เมื่อ 16/02/2018 เวลา 13:34:19 น.

ประกาศแก้ไขข้อความในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 15/02/2018 เวลา 09:33:34 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 และซอย6/1 หมู่ที่ 5

เมื่อ 13/02/2018 เวลา 16:09:45 น.

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาภูเขา(ห้วยพลู)

เมื่อ 13/02/2018 เวลา 16:09:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองปลาสร้อย

เมื่อ 13/02/2018 เวลา 16:05:56 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03/01/2018 เวลา 15:44:09 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 หมู่ที่ 1

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 13:45:23 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ร่มเย็นซอย 13

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 13:47:11 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านแม่คำ)

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 13:46:47 น.

ประการราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าศาลพ่อบ้าน หมู่ที่ 9

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 13:46:18 น.

เทศบาลตำบลแม่เงิน รับโอนย้ายนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ด่วน

เมื่อ 28/11/2017 เวลา 11:19:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อ 25/11/2017 เวลา 00:00:00 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 10%

เมื่อ 10/11/2017 เวลา 14:20:30 น.

ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ

เมื่อ 09/11/2017 เวลา 11:50:47 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่ง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 14:48:38 น.

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:48:49 น.

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 31/10/2017 เวลา 14:28:34 น.

รายงานงบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 10:49:52 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 09:59:44 น.

สรุปผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:27:33 น.

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 03/10/2017 เวลา 16:14:39 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

เมื่อ 02/10/2017 เวลา 10:05:50 น.

แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 01/10/2017 เวลา 14:20:57 น.

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เมื่อ 29/09/2017 เวลา 15:25:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:36:08 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:34:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องนโบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:33:07 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:31:39 น.

ระเบียบเทศบาลตำบลแม่เงินว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

เมื่อ 18/08/2017 เวลา 13:29:23 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องราชัน เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 03/08/2017 เวลา 11:17:26 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)

เมื่อ 19/07/2017 เวลา 15:52:28 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 10:41:54 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 22/06/2017 เวลา 09:33:09 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สาขาบ้านธารทอง)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/06/2017 เวลา 11:50:52 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 25/05/2017 เวลา 10:11:04 น.

ประการราคาการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลก์ติก สายในหมู่บ้าน

เมื่อ 11/05/2017 เวลา 16:07:12 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงหูช้างท่อเหลี่ยม (ห้วยแม่คำ) หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:04:20 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:02:42 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 15:00:52 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:59:05 น.

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อ SML - บ้านนายบุญลพ วงค์ติปิน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 14:57:09 น.

ประกาศราคากลางการคำนวณโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนา นายสุคำ บุญเรือง - นา นางจีน จินดา)

เมื่อ 05/05/2017 เวลา 11:04:31 น.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 16:20:02 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:41:29 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 13:39:31 น.

ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่เงิน จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 11:00:16 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 12

เมื่อ 27/04/2017 เวลา 10:54:53 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 10:31:24 น.

แบบสอบถามข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว) สสส.

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 10:19:09 น.

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 16:24:07 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ (ประปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:40:50 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:39:55 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 20/04/2017 เวลา 15:38:01 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560

เมื่อ 10/04/2017 เวลา 10:57:46 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 13:26:17 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 03/04/2017 เวลา 09:04:01 น.

ประกาศราคากลางงานขยายไหล่ทางถนน คสล. สายป่าคา - บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 15:59:10 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 11:40:20 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนสาย 2 สี่แยกศูนย์ สมช.ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 11:31:40 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2560

เมื่อ 30/03/2017 เวลา 11:27:51 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:21:34 น.

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่ 7 บ้านไร่

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:17:24 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:25:22 น.

ประการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1/3 และ ซอย1/4 หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 13:21:04 น.

ประการราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 11:39:41 น.

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 10:57:55 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

เมื่อ 17/03/2017 เวลา 10:22:47 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อ 16/03/2017 เวลา 11:47:28 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ 5 (นานางจิ๋น)

เมื่อ 10/03/2017 เวลา 10:39:13 น.

ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามลำเหมือง นานายสงวน แปงเงิน-นายสิทธิโชค มโนมา

เมื่อ 10/03/2017 เวลา 10:37:57 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งห้วยน้ำยาบ หมู่ที่ 4

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 15:18:21 น.

ประกาศราคากลางอาคารเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 15:17:12 น.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 08:53:23 น.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 08:52:38 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรั้วคสล.และเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 15:25:24 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายท่าเดื่อ - เข้าอ่างชัยมงคล

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:22:47 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายเหล่ากะลา

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:18:48 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายเรียบคลอง

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:17:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายหลังป่าช้า

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:16:36 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายมิยาซาวา

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:15:51 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายอ่างเก็บน้ำชัยมงคล(จากสามแยกเข้าไปอ่างเก็บน้ำ)

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:15:00 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:13:34 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายหนองหลวง

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 09:12:37 น.

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 18/02/2017 เวลา 14:01:42 น.

ประกาศราคากลาง ดครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ซอยข้างป่าช้า)โดยลงหินแม่น้ำผสมทราย หมู่ที่ 1

เมื่อ 17/02/2017 เวลา 13:51:58 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 17/02/2017 เวลา 10:11:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - ธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 08/02/2017 เวลา 09:58:42 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายลุงปั๋น บุญเรือง หมู่ที่ 10

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:33:34 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลังโรงพัก หมู่ที่ 5

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:32:15 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-มิยาซาวา หมู่ที่ 9

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:30:52 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:29:21 น.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่3 บ้านป่าคา

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 16:28:07 น.

โครงการก่อสร้าง คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สาย อบต.ตัดใหม่ หมู่ที่ 5

เมื่อ 06/02/2017 เวลา 15:40:29 น.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 11:27:41 น.

สรุปผลรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 09:12:42 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 09:11:30 น.

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อ 12/01/2017 เวลา 09:10:48 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

เมื่อ 28/12/2016 เวลา 16:49:01 น.

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่เงิน พ.ศ.2560-2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชชี้แจง ครั้งที่ 1

เมื่อ 28/12/2016 เวลา 16:47:01 น.

การตรวสอบพัสดุประจำปี 2559

เมื่อ 16/11/2016 เวลา 13:22:11 น.

แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อ 04/11/2016 เวลา 13:37:40 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อ 25/10/2016 เวลา 10:10:25 น.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เมื่อ 11/10/2016 เวลา 14:58:29 น.

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เงินเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (car free day)ปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ลงทะเบียนเวลา 06.00น. ณ บริเวรที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21/09/2016 เวลา 14:23:10 น.

ประชาสัมพันราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ม.3 และ ม.6

เมื่อ 06/09/2016 เวลา 11:18:40 น.

ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 17/08/2016 เวลา 11:01:05 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกฝายนอกบ้าน ม.9 ต.แม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:35:44 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกห้วยพลู ม.12 ต.แม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:34:51 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกห้วยป่าซาง ม.12 ต.แม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:33:52 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/07/2016 เวลา 12:33:07 น.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:42:14 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน สปสช.

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:39:47 น.

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:38:50 น.

ข้อมูลหนังสือราชการ

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 14:37:28 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 12/04/2016 เวลา 15:12:30 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.12

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:36:42 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.9 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:36:10 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.7 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:34:24 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.4 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:32:42 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกห้วยป่าขวาก ม.9 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:30:33 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางขุดลอกฝายน้ำยาบ ม.4 ต.แม่เงิน

เมื่อ 01/04/2016 เวลา 14:29:52 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทต.แม่เงิน

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 09:47:11 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 09:45:13 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เงิน

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 09:45:06 น.

คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก

เมื่อ 15/12/2015 เวลา 11:11:43 น.

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/12/2015 เวลา 09:58:29 น.

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558

เมื่อ 10/11/2015 เวลา 10:18:18 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 21/10/2015 เวลา 09:15:22 น.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 21/10/2015 เวลา 08:44:26 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 07/10/2015 เวลา 11:18:56 น.

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 17/09/2015 เวลา 09:54:30 น.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไรมาดูกัน

เมื่อ 15/09/2015 เวลา 14:22:50 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างเทศบาลตำบลแม่เงิน(แก้ไข)

เมื่อ 10/09/2015 เวลา 11:26:34 น.

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/09/2015 เวลา 09:15:49 น.

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 28/08/2015 เวลา 11:20:54 น.

ขอเชิญทำบุญและร่วมแห่เทียนพรรษา ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 2558

เมื่อ 14/07/2015 เวลา 14:03:57 น.

ภัยจากหมูสู่โรคหูดับ

เมื่อ 14/07/2015 เวลา 10:10:37 น.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลแมเ่งิน เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) สังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/07/2015 เวลา 09:36:31 น.

อาเซียน (ASEAN) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 25/05/2015 เวลา 12:44:05 น.

เชิญร่วมงาน ทุ่งทานตะวันริมฝั่งโขง 5 มิ.ย 58

เมื่อ 15/05/2015 เวลา 15:56:20 น.

การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 08:59:45 น.

ตารางนัดหมายการออกจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 10/03/2015 เวลา 08:57:58 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 09/03/2015 เวลา 15:25:17 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 541123 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์