Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยมะส้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่แยกนา นายสมพล เงินสัจจา ถึงท่อเหลี่ยมห้วยแม่เงิน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 13:32:27 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 14/01/2019 เวลา 15:57:17 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนบ้านธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 11/01/2019 เวลา 11:42:19 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 07/01/2019 เวลา 15:10:57 น.

ระกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 28/12/2018 เวลา 10:51:05 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 28/12/2018 เวลา 10:50:29 น.

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่มเย็น บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 24/12/2018 เวลา 13:42:43 น.

ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11

เมื่อ 24/12/2018 เวลา 13:41:27 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 143309 ครั้ง กำลังออนไลน์ 18 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์