Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เขตเลือกตั้งที่ 1

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:53:03 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 15:09:15 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 23/02/2021 เวลา 13:26:47 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เขตเลือกตั้งที่ 2

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:54:37 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เขตเลือกตั้งที่ 1

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:53:03 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:51:12 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:45:52 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงินที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 15:43:05 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 420937 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์