Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6

เมื่อ 23/04/2018 เวลา 11:37:26 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/10/2019 เวลา 13:08:58 น.

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 15/10/2019 เวลา 13:57:12 น.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 23/09/2019 เวลา 14:48:56 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางเข้าสุสาน บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 16/09/2019 เวลา 10:48:55 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 16:00:44 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:54:27 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 13/09/2019 เวลา 14:53:51 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 240551 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์