Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ถึงกิ่วหก หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:05:07 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:52:04 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562และการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:33:03 น.

โครงการซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 28/06/2019 เวลา 16:26:11 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 26/06/2019 เวลา 14:36:00 น.

ราคาประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 7 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 ตรงข้ามโรงสีชุมชน SML หมู่ที่ 8บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 26/06/2019 เวลา 14:06:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 26/06/2019 เวลา 14:04:25 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 14/06/2019 เวลา 12:53:53 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 188988 ครั้ง กำลังออนไลน์ 16 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์