Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 10:55:04 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:22:08 น.

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563และการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:20:35 น.

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2559-2562) จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:17:55 น.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ปี พ.ศ.2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 10:56:10 น.

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2563

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 10:55:04 น.

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน : ระบบยุติธรรมสร้างสุข สำหรับรับเรื่องร้องทุกข์

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:21:30 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน

เมื่อ 29/10/2019 เวลา 13:08:58 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 250663 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์