Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีพ.ศ.2563

เมื่อ 16/06/2020 เวลา 12:32:42 น.

 เทศบาลตำบลแม่เงินขอประชาสัมพันธ์
ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงินได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) เพื่อให้ผู้มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่ารายการบัญชีถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งไม่ใช่การแจ้งประเมินภาษี
และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563 ยังไม่แล้วเสร็จ
จึงขอแจ้งประกาศขยายเวลาในการประกาศราคาประเมินฯพร้อมส่งจดหมายแจ้งการประเมินภาษีให้ทราบแต่ละราย เป็นภายในเดือนกรกฏาคม 2563 และชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
หากมีข้อสงสัยจะสอบถามทางโทรศัพท์ 053-182271 ต่อ 12 และมือถือ 061-7965882)หรือติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีราคาประเมินนทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2563

เมื่อ 05/08/2020 เวลา 11:13:54 น.

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อ 30/07/2020 เวลา 13:33:09 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง มิ.ย. 2563

เมื่อ 24/07/2020 เวลา 15:45:38 น.

ประกาศเทศบัญญัติเกี่ยวกับงานสาธารณสุขของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 20/07/2020 เวลา 14:34:25 น.

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 189 อัตรา

เมื่อ 13/07/2020 เวลา 10:03:40 น.

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2563

เมื่อ 08/07/2020 เวลา 10:46:10 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:48:22 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 344649 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์