Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ป.ป.ช.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

สำนักปลัดนางสาวฐิตาภา นาตัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายวินัย อินต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐิตาภา นาตัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวินัย อินต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปิ่นอนงค์ ชัยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าเอกอัศนีย์วุธ ปัญญารัชตโสภณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพัชรียา ตันวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางรัตติกาล แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวุฒิรณพัสษ์ ภูลา
นิติกรปฏิบัติการ


นางพิกุล กันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสรายุท อินทะนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสอาด การินทร์จินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายทวี วงศ์เรือนคำ
คนงานทั่วไป


นายภิรมย์ จันแปงเงิน
คนงานทั่วไป


นายพรหมมิน จันแปงเงิน
คนงานทั่วไป


นายอพิเชษฐ ชัยบุญ
คนงานทั่วไป


นางสาวจุฬาลักษณ์ นันทะเสน
คนงานทั่วไป


นาย อินสม จันแปงเงิน
ภารโรง


นายอุดม อินเป็ง
คนงานทั่วไป

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 293028 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์