Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

สำนักปลัดเทศบาลนางสิริรัตน์ ราชคม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวฐิตาภา นาตัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพรรณิภา วงษ์สว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวินัย อินต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบโทหญิง ภัทรฤทัย ลางเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


จ่าเอกอัศนีย์วุธ ปัญญารัชตโสภณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพัชรียา ตันวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางรัตติกาล แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ


นางพิกุล กันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสรายุทธ อินทะนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสอาด การินทร์จินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายทวี วงศ์เรือนคำ
คนงาน


นายภิรมย์ จันแปงเงิน
คนงาน


นายพรหมมิน จันแปงเงิน
คนงาน


นายอพิเชษฐ ชัยบุญ
คนงาน


นายอุดม อินเป็ง
คนงาน


นาย อินสม จันแปงเงิน
คนงาน


นางสาวศิริธร มะโนมา
คนงาน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 409388 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์