หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

สำนักปลัดเทศบาลนางสิริรัตน์ ราชคม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวฐิตาภา นาตัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพรรณิภา วงษ์สว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอัฑฒวรรธน์ อินต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบโทหญิง ภัทรฤทัย ลางเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


จ่าเอกอัศนีย์วุธ ปัญญารัชตโสภณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพัชรียา ตันวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางรัตติกาล แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ


นางพิกุล กันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสรายุทธ อินทะนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสอาด การินทร์จินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายทวี วงศ์เรือนคำ
คนงาน


นายภิรมย์ จันแปงเงิน
คนงาน


นายพรหมมิน จันแปงเงิน
คนงาน


นายอพิเชษฐ ชัยบุญ
คนงาน


นายอุดม อินเป็ง
คนงาน


นาย อินสม จันแปงเงิน
คนงาน


นางสาวจิณณ์ณณัช มะโนมา
คนงาน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506408 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์